Søk om støtte

NYHET!
Søknader kan nå sendes direkte på web via Regionalforvaltning, og vi vil oppfordre alle til å bruke søknadsskjemaet på denne siden. Webskjemaet skiller ikke på forstudie, forprosjekt eller prosjekt, skriv derfor «ikke relevant» i feltene som ikke er relevant for din søknad. Skulle du ha problemer, ta gjerne kontakt med oss eller bruk våre maler nederst på denne siden.

Definisjon:
Forstudie: Et prosjekt som har til formål å avklare alternative gjennomføringsmuligheter for å nå prosjektets endelige mål, vurderer realismen, avgrenser og definerer oppgaven. Ender opp med et beslutningsgrunnlag for videreføring av prosjektet.
Forprosjekt: Et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å kunne ta en beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, dvs. en plan for gjennomføring. Det er resultatet av forprosjektet som er det nødvendige grunnlag for investeringsbeslutninger.

 

NYN IKS forvalter 6 millioner kroner årlig. Store deler av dette tildeles næringsliv gjennom støtte til utviklingsprosjekter og kunnskapsutvikling.
Prosjektene skal bidra til å nå NYNs mål om 250 arbeidsplasser innen følgende satsingsområder:

  1. Marin sektor
  2. Maritim sektor
  3. Teknologidrevet forretningsmessig tjenesteyting
  4. Reiseliv og opplevelsesnæring

NYNs satsingsområder følger Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2015 – 2025
NYN arbeider etter årlige handlingsplaner. I Handlingsplan 2014 x finner du satsingsområdene for inneværende år.

NYN kan gi støtte til:

  • Bedriftsrettede prosjekt
  • Kompetanseheving
  • Lokal mobilisering
  • Informasjonsarbeid

Støtten fra NYN IKS gis som tilskudd til bedriftsrettede prosjekter eller fellesprosjekter (prosjekter av tilretteleggende karakter).
Det stilles som krav at prosjekter som NYN finansierer, skal gi prosjekteier og/eller -deltakere ny kunnskap.

NYN kan støtte bedriftsrettede prosjekter med inntil 50 prosent av prosjektets godkjente budsjett. For øvrig gjelder EØS-reglene for statlig støtte.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med oss!

I tillegg har vi en spesiell ordning for tilskudd til næringsrettet messe-stands.
Bakgrunn for dette er at næringslivet etterlyser mer samarbeid både mellom kommunene, politikerne og bedriftene. Det er viktig for nyskapings- og utviklingsorganisasjonen å stimulere til arenaer og møte/ markedsføringsplasser for næringslivet. Prinsipielle retningslinjer for tilskudd for næringsrettet messe-stands kan hentes her:

Prinsipielle retningslinjer

Last ned maler for:

Forstudiesøknad | Prosjektplan