Lakseauksjon gir gode penger til landets oppdrettskommuner.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lakseauksjonen-er-fullfort/id2605186/

I dag våknet vi opp til nyheten om at hele 15 000 tonn ny kapasitet er solgt på lakseauksjonen som Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni Auksjonen kom etter at regjeringen innførte det nye systemet, som skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

Alle kommuner og fylkeskommuner som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er:

  • kommunene 87,5 %
    • fylkeskommunene 12,5 %.

Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Kommunene i regionen mottok alt i 2017 utbetalinger fra Havbruksfondet og totalt fikk Nærøy, Vikna, Leka og Bindal vel 3,5 millioner.

Fylkeskommunen fikk også sin rettmessige del.

Denne ordningen skal også stimulere kommunene til å legge til rette for økt oppdrettsnæring der målene er å øke biomassen betraktelig.

Totalt er det 14 ulike selskap som har kjøpt vekst. De har samlet sett kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner, og det er også klart at selskaper lokalisert i vår region er blant kjøperne. Dette vil være en fordel for vår region der vi har satt oss som mål å skape 1000 nye arbeidsplasser innen 2025.

Vi vet av erfaringstall at en laksekonsesjon skaper uante ringvirkninger, og at framtida vil avgjøres av veksten i og rundt næringene i blå sektor.