Hvem er vi?

Organisasjon og bakgrunn

I forbindelse med at Nærøy, Vikna og Leka kommuner (Ytre Namdal) fikk omstillingsstatus og tilføring av ekstraordinære midler i tidsperioden 2011-2015, ble utviklingsselskapet Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal etablert som et interkommunalt selskap (NYN IKS).

Kystgruppen (Vikna, Nærøy og Leka regionråd) vedtok videreføring av samarbeidet om felles organisering av nærings- og utviklingsarbeidet i 2016, og navnet ble endret til Næring i Ytre Namdal IKS, mens forkortelsen NYN IKS ble beholdt.

På bakgrunn av at Vikna og Nærøy kommuner blir sammenslått fra 1. januar 2020, har eierkommunene videre vedtatt at NYN videreføres som et prosjekt som går ut 2019, inntil man har avklart hvordan den nye kommunen skal organisere sitt næringsarbeid.

Styret i Næring i Ytre Namdal IKS består av følgende faste sammensetning:

 • Rådmann i Leka Kommune
 • Rådmann i Nærøy Kommune
 • Rådmann i Vikna Kommune
 • 1 representant fra næringsseksjonen i Leka Kommune
 • 1 representant fra næringsseksjonen i Nærøy Kommune
 • 1 representant fra næringsseksjonen i Vikna Kommune
 • Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening
 • Styreleder i Namdalskysten Næringsforening (kun talerett)
 • 1 observator fra Trøndelag Fylkeskommune (kun talerett)

Visjon

Ytre Namdal er en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsvilje.

Formål og forretningsidé

Formål
NYN IKS er Ytre Namdals utviklingsselskap med formål å stimulere til vekst og utvikling i Ytre Namdal. Samlet kapasitet utgjør kompetanse, kunnskap og kapital og skal bidra til nyskaping, bedriftsetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv.

Hovedmål
NYN IKS bidrar direkte og indirekte til at regionens bedrifter får de beste betingelsene for vekst og innovasjon.

Forretningsidé
NYN IKS skal være Ytre Namdals robuste verktøy for vekst og innovasjon – en kompetent utviklingspartner for regionen, næringsliv og gründere.

Selskapets hovedoppgaver kan oppsummeres som følger:

 1. Tilrettelegge for utvikling og vekst i Ytre Namdal:
  • Operasjonalisering av Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025
  • Veiledning til gründere og sparringspartner for ideutvikling
  • Nettverksbygging, kobling til FoU-miljøer og virkemiddelapparat
  • Omdømmebygging, profilering, rekruttering
  • Initiere, utvikle og være delaktig i regionale utviklingsprosjekter
  • Sikre økt samhandling mellom offentlig og privat sektor
  • Delta i bedriftsspesifikke prosjekter
 2. Forvaltning av regionalt fond: NYN IKS er tillagt forvaltningen av regionalt fond i etterkant av oppløsning av Kystgruppen (regionråd for Vikna, Nærøy og Leka kommuner) i desember 2017.

Det viktigste styringsdokumentet for selskapet vil være Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNP). (lenke til SNP) Den stadfester at kommunene har en sentral rolle i koordineringen av lokalt kompetansemiljø for å koble lokalt næringsliv til nasjonale og internasjonale FoU-programmer, og sammen med partnerskapet bidra til at kunnskap og risikovillig utviklingskapital anvendes til verdiskaping i regionen. Kommunene har et særlig ansvar for å videreføre kunnskap, erfaringer og samarbeidsrelasjoner fra omstillingsarbeidet i regi av Nyskaping og Utvikling IKS.

Handlingsplanen skal rulleres annethvert år etter initiativ fra kommunene, styret og daglig leder. Prioritering av oppgaver, som gir konkrete resultater i perioden, er det overordnede målet. Gjennom å aktivt bruke av selskapets kompetanse, ressurser og nettverk skal NYN bidra til økt nyskaping, nye bedriftsetableringer og et innovativt og robust næringsliv. Kommunestyrene i Ytre Namdal gir Næring i Ytre Namdal IKS en årlig grunnbevilgning finansiert via de kommunale budsjettene.

Næring i Ytre Namdal har et tett og gjensidig samarbeid med Namdalskysten Næringsforening, og har samlokalisering av kontorsted. Dette sikrer en solid forankring og økt samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv når det gjelder næringsutvikling i Ytre Namdal, noe som er ei forutsetning for å nå de «hårete» målene en har satt seg i Strategisk Næringsplan.

Styret i NYN:

 • Styreleder: Roy Ottesen, rådmann i Vikna kommune
 • Nestleder: Solveig Slyngstad, rådmann i Leka Kommune
 • Helge Thorsen, rådmann i Nærøy Kommune
 • Dag Roar Opdal, Vikna Kommune
 • Venke Thorsen, Leka Kommune
 • Representant Nærøy Kommune (Foreløpig vakant pga. flytting)
 • Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten Næringsforening
 • Marit Bredesen, styreleder i Namdalskysten Næringsforening
 • Jørn Ekrem, observatør fra Trøndelag Fylkeskommune