Blå kompetansebygging i Ytre Namdal

Det regionale utviklingsselskapet for Nærøy, Vikna og Leka kommuner, Næring i Ytre Namdal IKS (NYN), har som målsetting å både bidra i prosjekter av regional betydning og selv sette i gang prosjekter som potensielt kan være av stor betydning for næringsutvikling i Ytre Namdal. Det to-årige utviklingsprosjektet Blå kompetansebygging ønsker å legge til rette for en styrking av relevant blå kompetanse i matregionen Ytre Namdal. Prosjektets hovedmål er forankret i Strategisk Næringsplan Ytre Namdal: å bygge nøkkelkompetanse tett på blå næringsaktører; styrke regionens konkurransekraft ved rask anvendt forskning og utvikling (FoU); og sikre kvalifisert arbeidskraft til regionen.

Sjømatregionen Ytre Namdal

Dette er kort fortalt visjonen til prosjektet eid av Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) som nå akkurat har starta på sitt andre år. Målsettingen med prosjektet er at NYN på vegne av eierkommunene skal være med å legge til rette for en videre vekst i sjømatproduksjonen i Ytre Namdal. Dette handler både om kunnskaps- og kompetansebygging gjennom utvikling av relevante og gode studietilbud; rekruttering til blått næringsliv; og optimalisert forvaltning og bruk av sjøareal og havrommet.

Organisering av prosjektet

Prosjektledelsen er lagt hos Val FoU, og en styringsgruppe bestående av representanter fra næringsliv og eierkommuner legger føringer for arbeidet i prosjektet. I tillegg er det en arbeidsgruppe som jobber med den praktiske gjennomføringen i tett samarbeid med prosjektledelsen. Arbeidsgruppen utarbeider halvårlige handlings- og tiltaksplaner, som legger føringer for prioriteringene. Prosjektet har også knyttet til seg flere ressurspersoner fra utdanningsinstitusjoner, FoU-miljø og næringsliv, som med sin kunnskap og kompetanse bidrar på ulike måter i prosjektet.

Nytt utdanningsløp – havbrukstekniker

Det første året har vi blant annet hatt fokus på utdanningsløp innen Havbrukstekniker/Havbruksoperasjoner, med utdanning både på videregående- og fagskolenivå. Her har skolene i Ytre Namdal tatt en lederrolle med å etablere nasjonalt etterspurte tilbud. Likedan ses det nå på utdanning innen RAS (resirkuleringssystemer innen havbruk) etter oppfordring fra næringslivet.

Samarbeid utover regionens grenser

Det er etablert god kontakt med Nord Universitet i Bodø med tanke på desentraliserte kursmoduler, og flere initiativ retta mot rekruttering av kompetanse er i gang. Prosjektet jobber etter et ‘Trøndelagsperspektiv’, og har etablert samarbeid med Blått kompetanser på Frøya. Vi jobber med felles aktiviteter og prosjekter retta mot sjømat, der både skoler og næringsliv i Ytre Namdal er kobla på.

Havbruksforvaltning

Et annet fokusområde i prosjektet er havbruksforvaltning. En egen workshop om temaet ble arrangert i fjor, og vi er tett på prosessen med felles kystsoneplan for Namdalen. Det samme gjelder for utarbeidelsen av bioøkonomistrategi for Namdalen, der vi leverer innspill og deltar i arbeidsgrupper. Blå sektorer i høyeste grad en del av bioøkonomien, og her har Ytre Namdal mye å bidra med.

Innspill

Neste halvårsplan utarbeides i disse dager, og vi tar gjerne i mot innspill til arbeidsoppgaver og fokusområder. Ta i så fall kontakt med prosjektleder Halvor Mortensen i Val FoU eller leder for styringsgruppen/daglig leder i Næring i Ytre Namdal IKS, Renate Strand.


Elever ved Val videregående skole har blant annet fortøyningsarbeid på timeplanen i fordypningsfaget Havbrukstekniker. Foto: Val videregående skole.