Brohodekonferansen vår 2017 i Ytre NamdalNTNU Brohode Havbruk er et kunnskapssamarbeid mellom universitet, videregående skole, næringsliv og virkemiddelapparat, basert på en samarbeidsavtale mellom NTNU og Guri Kunna vgs. Det har som mål å øke utdanningsrelevansen til og samtidig heve kompetansenivået i næringen. Ett av virkemidlene er Brohodekonferansene, som organiseres på Frøya om høsten og vekselsvis i Rørvik og Ålesund om våren.
Våren 2017 vil Brohodekonferansen legges til Rørvik. Det organiseres av Brohodepartnerne i samarbeid med Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) og havbruksaktørene i regionen. Helt spesifikt vil målet med dette arrangementet være å identifisere problemstillinger som er viktige for næringsaktørene og som NTNU kan bidra til å løse gjennom student- og forskningsprosjekter.
Oppgavesamarbeid kan gjennomføres på flere nivå:
–    Prosjektoppgave: faglig relevant oppgave til teknologistudenter som varer fra 2 – 6 mnd (høst), og oftest om samme tema som masteroppgave. Kan også kobles til en sommerjobb.
–    Bacheloroppgave: en individuell oppgave med fordypning i et emne relevant for graden og som oftest varer over 6 mnd (vår eller høst).
–    Masteroppgave: individuell oppgave med fordypning som varer fra 6-12 mnd (høst og/eller høst) .
I tillegg til faglig fordyping, lærer studenten gjennom oppgavene metode, tekst- og skriveforståelse.
I samarbeid med lokal organisator hentes inn informasjon fra deltakende bedrifter om temaer, utfordringer, mulige oppgaver som ligger noe frem i tid. De kan også gi pekepinn om hvilken kompetanse og studieretning som er mest interessant. På bakgrunn av innspillene inviteres utvalgte grupper studenter og veiledere til konferansen. Deltakere selekteres på bakgrunn av fagretning, motivasjon og nivå. En tverrfaglig sammensetning a deltakere er ønskelig.
Brohodekonferansen ønsker også legge til rette for samarbeid mellom videregående skoler i regionen og for en større integrering mellom universitetsstudenter og vgs elever. Dette vil vi oppnå gjennom møte og gruppediskusjon mellom Val, Ytre Namdal, Guri Kunna og Leksvik vgs. Tema for diskusjon kan være TOF samarbeid, Ocean Space Race, feltkurs…
Totalt er antall deltakere forventet å fordeles slik:
–    NTNU studenter fra ulike studieretninger (25)
–    NTNU professorer med ulik kompetanse (5)
–    elever fra videregående skole (20)
–    lærere fra videregående skole (5)
–    næringsaktører (20)
–    representanter fra lokalsamfunnet (10)

Se programmet for konferansen her