Blå mat – Grønn logistikk 2017

Lunsj til lunsj-konferanse i Rørvik, Norveg – Senter for kystkultur og kystnæring | 23. – 24. mars
Konferansens hovedmål er å realisere effektiv og bærekraftig sjøtransport mellom Midt-Norge til kontinentet, som:  • Sikrer tilstrekkelig eksportkapasitet for 70 prosent av midtnorsk sjømateksport til Europa.
  • Fjerner over 13 000 langtransporter fra vegen og reduserer antall trafikkulykker.
  • Åpner for returgods til Midt-Norge med muligheter for næringsutvikling og verdiskaping.
  • Legger til rette for at offentlige investeringer i infrastruktur kan gjøres nærmere der folk bor.
  • Styrker grunnlaget for å ta i bruk miljøvennlig teknologi både på sjø og land.

Blå mat – Grønn logistikk 2017 er en kunnskapsarena og møteplass for rederier, vareeiere, transportører og andre interessenter som kan være aktuelle for Insentivordningen. Konferansen byr på:

  • Førstehånds innføring i Insentivordningen v/Kystverket.
  • Presentasjoner av ulike løsningsforslag for sjøveis godsrute Midt-Norge-Europa.
  • Synliggjøring av hvordan returgodsvolumer kan utvikles.
  • Kostnader og nytteeffekter ved land- og sjøtransport.
  • Mål og visjoner for helhetlig logistikk i Stor-Trøndelag.

Konferansen retter også søkelys mot utfordringer og flaskehalser i dagens godstransport og hvordan sjøtransport og et unikt midtnorsk havnesamarbeid kan bidra til helhetlige, effektive og bærekraftige logistikk-kjeder for Stor-Trøndelag som vil få betydning for både naboregioner og Europa.

Arena for faglig og sosial nettverksbygging

Blå mat – Grønn logistikk 2017  foregår i Midt-Norges innovasjonshovedstad for sjømat under den årlige Skreifestivalen. Det gir en perfekt kysthistorisk ramme for planlegging av logistikk og vekstmuligheter for framtidas kystnæringer.

Her kan du få Program og påmelding på konferansen: Program og påmelding