– Ikke bare er forvaltningsregimet en direkte trussel mot regionens vekstambisjoner for matproduksjon, PD-strategien truer også den etablerte og svært viktige landindustrien. Jeg frykter at dagens praksis kan føre til at planlagte milliardinvesteringer skrinlegges eller flyttes ut av regionen, sier daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson i NYN IKS. Foto: Prosesskompetanse AS

– Nasjonal PD-strategi svekker Ytre Namdals konkurranseevne

Den nasjonale strategien for bekjempelse av laksesykdommen PD kan føre til at planlagte investeringer droppes eller flyttes ut av regionen. – Bekymringsfullt når regelverket blir konkurransevridende, sier Rögnvaldur Gudmundsson.I høst er det presentert planer for utbygging av to av tre lakseslakterier i Ytre Namdal. Samlet nærmer de planlagte investeringene seg 1 milliard kroner. Utbyggingene legger grunnlag for en dobling av kapasiteten i den landbaserte slakteri- og foredlingsvirksomheten. Dette er i tråd med målsettingene i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNPYN), som i løpet av ti år sikter mot 1000 nye arbeidsplasser, 20 prosent befolkningsvekst og flerdobling av verdiskapingen fra matproduksjon.

sinkaberghansen_inne_tlfm
PD-viruset rammer ikke bare produksjonen på sjø. Rundt 100 ansatte ved fabrikken på Marøya kan bli permittert i flere måneder. Foto: Tom Lysø

Må ta nasjonens kostnader

Nylig ble det bekreftet smitte av PD (Pancreas disease) hos vel 2,7 millioner laks i to av SinkabergHansens oppdrettsanlegg, henholdsvis i Tosen og på Lismåsøy utenfor Brønnøysund. Begge lokalitetene ligger i Nordland, hvor Mattilsynet har nulltoleranse for PD.

Området i Nord-Trøndelag mellom Nordlandsgrensa og Buholmråsa (som ligger på høyde med Bangsund), er såkalt observasjonssone. Denne filtersonen har myndighetene opprettet for å hindre at PD brer seg til Nordland. I dette området må fisk med PD-virus slaktes ut eller flyttes sør for Buholmråsa, hvor myndighetene tillater PD (såkalt endemisk sone).

– Få av de lokaleide oppdretterne i regionen har tilgang på lokaliteter i Sør-Trøndelag. Selskaper i PD-sonen har ingen plikt til å låne eller leie ut lokaliteter, og myndighetene bidrar heller ikke til at det stilles slike lokaliteter til disposisjon. Dermed bærer Ytre Namdal alle byrder og kostnader for dagens PD-strategi, forklarer daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson i det regionale utviklingsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN).

Også fra politisk hold reageres det. Fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik, har bedt om møte med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det er spesielt viktig å finne løsninger som kan gi en risikoavlastning for selskapene i Nord-Trøndelag, sier Sørvik til Namdalsavisa, som i samme avis får støtte fra nærøyordfører Steinar Aspli.

– Dette kan ikke fortsette. Det svekker næringa, og det svekker næringslivet ellers, fastslår Aspli.

Alvorlige konsekvenser

sbhute02
Den nasjonale PD-strategiens rammer Ytre Namdal spesielt hardt og har potensial til å skrinlegge planlagte milliardinvesteringer. Foto: Tom Lysø

På vegne av kommunene i regionen, har NYN-lederen ansvaret for å operasjonalisere næringsstrategien i den blågrønne matregionen. Han bekymrer seg enda mer for hvordan PD-strategien vil slå ut for den landbaserte verdiskapingen fra laksenæringen, som utgjør 75 prosent av førstehåndsverdien fra regionens matproduksjon.

– Dersom Mattilsynet skulle kreve at om lag 2,3 millioner laks fra Tosen må saneres eller slaktes innenfor PD-sonen (i Sør-Trøndelag), kan om lag 100 personer ved slakteriet på Marøya bli permittert i om lag fire måneder neste år. Heldigvis har Mattilsynet åpnet for at vel 400.000 laks fra Lismåsøy kan slaktes på Marøya nå i desember. Det er fornuftig, mener Gudmundsson.

Han peker på at regionen har flere anlegg som er godkjent for såkalt sanitærslakting. Med frakt og direkte lossing av PD-smittet laks fra lukkede brønnbåter, vil smitterisikoen være liten.

Tvinger fram utflagging?

Mattilsynet tillater i dag at PD-fisk kan fôres fram til planlagt slaktevekt i åpne merder sør for Nord-Trøndelag. Det betyr at fiskevelferden blir vel ivaretatt.  Viruset har i liten grad innvirkning på vekst og kvalitet på fisken. PD er heller ikke farlig for mennesker. Myndighetene har for øvrig lagt virusvarianten SAV3 til grunn for sin PD-strategi, mens det er varianten SAV2 som er påvist i SinkabergHansen-anleggene. Foreløpig tyder mye på at SAV2 påvirker fiskevelferden langt mindre enn SAV3.

– Dersom dagens regelverk og praksis videreføres, må oppdrettere på Namdalskysten fortsatt bære all risiko og alle kostnader for den nasjonale PD-bekjempelsen. Myndighetenes pålegg om å flytte verdiskapingen fra PD-smittet fisk til naboregioner og konkurrerende selskaper, er åpenbart konkurransevridende, mener Gudmundsson.

– Ikke bare er forvaltningsregimet en direkte trussel mot regionens vekstambisjoner for matproduksjon, PD-strategien truer også den etablerte og svært viktige landindustrien. Jeg frykter at dagens praksis kan føre til at planlagte milliardinvesteringer skrinlegges eller flyttes ut av regionen, sier Gudmundsson.