– Nasjonal PD-strategi svekker Ytre Namdals konkurranseevne

Den nasjonale strategien for bekjempelse av laksesykdommen PD kan føre til at planlagte investeringer droppes eller flyttes ut av regionen. – Bekymringsfullt når regelverket blir konkurransevridende, sier Rögnvaldur Gudmundsson.I høst er det presentert planer for utbygging av to av tre lakseslakterier i Ytre Namdal. Samlet nærmer de planlagte investeringene seg 1 milliard kroner. Utbyggingene legger grunnlag for en dobling av kapasiteten i den landbaserte slakteri- og foredlingsvirksomheten. Dette er i tråd med målsettingene i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNPYN), som i løpet av ti år sikter mot 1000 nye arbeidsplasser, 20 prosent befolkningsvekst og flerdobling av verdiskapingen fra matproduksjon.

sinkaberghansen_inne_tlfm
PD-viruset rammer ikke bare produksjonen på sjø. Rundt 100 ansatte ved fabrikken på Marøya kan bli permittert i flere måneder. Foto: Tom Lysø

Må ta nasjonens kostnader

Nylig ble det bekreftet smitte av PD (Pancreas disease) hos vel 2,7 millioner laks i to av SinkabergHansens oppdrettsanlegg, henholdsvis i Tosen og på Lismåsøy utenfor Brønnøysund. Begge lokalitetene ligger i Nordland, hvor Mattilsynet har nulltoleranse for PD.

Området i Nord-Trøndelag mellom Nordlandsgrensa og Buholmråsa (som ligger på høyde med Bangsund), er såkalt observasjonssone. Denne filtersonen har myndighetene opprettet for å hindre at PD brer seg til Nordland. I dette området må fisk med PD-virus slaktes ut eller flyttes sør for Buholmråsa, hvor myndighetene tillater PD (såkalt endemisk sone).

– Få av de lokaleide oppdretterne i regionen har tilgang på lokaliteter i Sør-Trøndelag. Selskaper i PD-sonen har ingen plikt til å låne eller leie ut lokaliteter, og myndighetene bidrar heller ikke til at det stilles slike lokaliteter til disposisjon. Dermed bærer Ytre Namdal alle byrder og kostnader for dagens PD-strategi, forklarer daglig leder Rögnvaldur Gudmundsson i det regionale utviklingsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN).

Også fra politisk hold reageres det. Fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik, har bedt om møte med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det er spesielt viktig å finne løsninger som kan gi en risikoavlastning for selskapene i Nord-Trøndelag, sier Sørvik til Namdalsavisa, som i samme avis får støtte fra nærøyordfører Steinar Aspli.

– Dette kan ikke fortsette. Det svekker næringa, og det svekker næringslivet ellers, fastslår Aspli.

Alvorlige konsekvenser

sbhute02
Den nasjonale PD-strategiens rammer Ytre Namdal spesielt hardt og har potensial til å skrinlegge planlagte milliardinvesteringer. Foto: Tom Lysø

På vegne av kommunene i regionen, har NYN-lederen ansvaret for å operasjonalisere næringsstrategien i den blågrønne matregionen. Han bekymrer seg enda mer for hvordan PD-strategien vil slå ut for den landbaserte verdiskapingen fra laksenæringen, som utgjør 75 prosent av førstehåndsverdien fra regionens matproduksjon.

– Dersom Mattilsynet skulle kreve at om lag 2,3 millioner laks fra Tosen må saneres eller slaktes innenfor PD-sonen (i Sør-Trøndelag), kan om lag 100 personer ved slakteriet på Marøya bli permittert i om lag fire måneder neste år. Heldigvis har Mattilsynet åpnet for at vel 400.000 laks fra Lismåsøy kan slaktes på Marøya nå i desember. Det er fornuftig, mener Gudmundsson.

Han peker på at regionen har flere anlegg som er godkjent for såkalt sanitærslakting. Med frakt og direkte lossing av PD-smittet laks fra lukkede brønnbåter, vil smitterisikoen være liten.

Tvinger fram utflagging?

Mattilsynet tillater i dag at PD-fisk kan fôres fram til planlagt slaktevekt i åpne merder sør for Nord-Trøndelag. Det betyr at fiskevelferden blir vel ivaretatt.  Viruset har i liten grad innvirkning på vekst og kvalitet på fisken. PD er heller ikke farlig for mennesker. Myndighetene har for øvrig lagt virusvarianten SAV3 til grunn for sin PD-strategi, mens det er varianten SAV2 som er påvist i SinkabergHansen-anleggene. Foreløpig tyder mye på at SAV2 påvirker fiskevelferden langt mindre enn SAV3.

– Dersom dagens regelverk og praksis videreføres, må oppdrettere på Namdalskysten fortsatt bære all risiko og alle kostnader for den nasjonale PD-bekjempelsen. Myndighetenes pålegg om å flytte verdiskapingen fra PD-smittet fisk til naboregioner og konkurrerende selskaper, er åpenbart konkurransevridende, mener Gudmundsson.

– Ikke bare er forvaltningsregimet en direkte trussel mot regionens vekstambisjoner for matproduksjon, PD-strategien truer også den etablerte og svært viktige landindustrien. Jeg frykter at dagens praksis kan føre til at planlagte milliardinvesteringer skrinlegges eller flyttes ut av regionen, sier Gudmundsson.