Ytre Namdal bør stå fremst i køen for marine grunnkart

Kystverket, NGU og Havforskningen tar til orde for å lage marine grunnkart for hele den norske kystsonen. Ytre Namdal bør få prioritet i dette arbeidet, mener NYN.Sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet ønsker Kartverket å lage marine grunnkart for hele den norske kystsonen. Satsingen kaller den nasjonale dugnaden MAGIN.

Utvikling og forvaltning i kystsonen
På samme måte som grunnkart gir grunnleggende kunnskap for forvaltning og utvikling av landområder, vil marine grunnkart gi samfunnet langt bedre forutsetninger for forvaltning av kystsonen. MAGIN-prosjektet ønsker å kartlegge havbunnen fra fjæresteinene til én nautisk mil utenfor grunnlinja, melder Kartverket.

MAGIN vil levere tredimensjonale kart, dybdekart og en rekke typer geologiske kart gjennom lett tilgjengelige og standardiserte kart- og datatjenester. Med dagens framdrift vil det ta mer en 30 år å dekke kystsonen med gode marine grunnkart. Med MAGIN vil kartleggingen skje raskere og mer effektivt.

Kystverket viser videre til at etablering og forvaltning av ny kunnskap om den verden som ligger under vassflata, gir nåværende og kommende generasjoner mulighet til å ta ut kystens potensial for utvikling på en bærekraftig måte ved:

  • Bedre kartgrunnlag for bærekraftig og effektiv plassering av oppdrettsanlegg
  • Kartlegging av potensial for utvinning av sand- og grunnressurser på havbunnen
  • Legge til rette for bærekraftig utnytting av mineraler på havbunnen og på land
  • Ny kunnskap til et allerede ledende havforskingsmiljø
Sigrid Elvenes, NGU

Bærekraftig arealforvaltning
Blå konferanse i oktober presenterte Sigrid Elvenes fra NGU kartleggingsprogrammet. Elvenes viste til at detaljerte grunnkart gir et langt bedre grunnlag for bærekraftig utvikling og styrking av forvaltningen av sjøarealene.

– Kunnskaps- og detaljgraden slikt kartgrunnlag gir vil kunne løfte kunnskapsbasert arealforvaltning til en nytt nivå som gagner aktiviteter i den blå åkeren. Dette vil være et viktig verktøy for å nå nasjonale og regionale mål om bærekraftig vekst inne sjømat generelt, uttaler Ragnar Sæternes, FoU-koordinator i Sinkaberg-Hansen AS.

– Dette er gode nyheter for Matregionen. MAGIN ønsker å prioritere områder med stor skips- og båttrafikk, områder med potensiale for vekst i oppdrettsnæringa og områder med vekst i folketallet. For at Ytre Namdal skal kunne nå målene om en dobling av matproduksjon, 1000 nye arbeidsplasser og en tredobling i verdiskapinga fram mot 2025, er bærekraftig arealforvaltning sentralt. Ytre Namdal bør få prioritet i MAGIN, sier Rögnvaldur Gudmundsson i NYN.

MAGIN – Marine grunnkart i Kyst-Norge
-NGU og Kartverket vil sammen med Havforskningsinstituttet lansere prosjektet MAGIN (Marine grunnkart i Kyst-Norge), som legger opp til en kartlegging av hele norskekysten, med en oppstart i sør.
-Kartverket kartlegger dypene ved hjelp av moderne multistråleekkolodd, og gir et heldekkende bilde av terrengformasjonene på havbunnen (batymetrien).
-NGU kartlegger geologien. Ut frå en detaljert oversikt over sedimentene på havbunnen, kan det utarbeides kart over bunntype, bunnfelling, ankringsforhold, gravbarhet, bunnformer og skred, miljøgifter og marine naturtyper.
-Med grønn laser kan en måle vanndypet i strandsonen, og lage en sømløs terrengmodell for land og sjø.
-Formålet vil være å kartlegge kystsonen fra fjæresteinene og ut til en nautisk mil utenfor grunnlinja.

NGU 2016