Omstillingen ga 30 nye bedrifter

Omstillingsprogrammet for Ytre Namdal bidro til 30 bedriftsetableringer. Bedriftene som fikk NYN-støtte har skapt totalt 228 arbeidsplasser.Omstillingsprogrammet Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal (NYN) forvaltet til sammen 37 millioner kroner i perioden 2010-2016. Direkte har programmet bidratt til minst 135 arbeidsplasser gjennom ulike bedriftsrettede prosjekter.

Sannsynligvis er det direkte jobbskapingsresultatet på mellom 150 og 200. Totalt har bedriftene som har fått NYN-støtte realisert 228 arbeidsplasser i omstillingsperioden, viser evalueringen gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) på oppdrag av Innovasjon Norge.

Last ned TFoUs sluttevaluering her (PDF).

Nær målet om 250

Forskerne Roald Sand og Espen Carlsson sin oppsummering av resultater stemmer godt overens med omstillingsstyrets egen sluttrapport, som kom til 232 arbeidsplasser. Omstillingsprogrammet nådde nesten det opprinnelige målet på 250 nye eller sikrede arbeidsplasser.

Last ned omstillingsstyrets sluttrapport her (PDF).

– Dermed ble ikke målet om 250 nye arbeidsplasser nådd, men prosjektet har likevel gitt et godt bidrag til vekst i befolkningen, en robust næringsstruktur og bedre utviklingsevne, sier Roald Sand til www.tfou.no.

I alt har 30 av de nærmere 190 omstillingsprosjektene dreid seg om nyetablering av bedrifter. I tillegg er det investert i kompetanse, regionalt samarbeid og andre tilretteleggende prosjekter.

Regional omstilling

Da Nærøy kommune søkte om omstillingsstatus etter å ha mistet mange arbeidsplasser blant annet i Abelvær, ba Nord-Trøndelag fylkeskommune og staten Nærøy gå sammen med vekstkommunen Vikna og øykommunen Leka om et regionalt omstillingsprogram. I dag har denne regionen cirka 10.100 innbyggere og 4650 arbeidsplasser.

Omstillingsprosjektet hadde marin og maritim sektor, forretningsmessig tjenesteyting og reiselivsnæringen som satsingsområder. Forskerne konkluderer med at det er innen marin og maritim sektor at potensialet for framtidig vekst er størst.

Å organisere omstillingsarbeidet som et regionalt samarbeid har fordeler og ulemper. Man får et godt fokus på muligheter på tvers av kommunegrensene, mens man legger til side fokus på enkeltkommuner og å erstatte tapte arbeidsplasser i lokalsamfunn slik som Abelvær.

– Resultatet er blitt få nye arbeidsplasser i Abelvær, men samtidig flere regionale arbeidsplasser i pendlingsomlandet til Abelvær, sier Roald Sand.