Flere bedrifter, flere jobber, flere innbyggere og økt verdiskaping

I dag overrakte omstillingsstyret i Ytre Namdal sin sluttrapport til eierne, kommunene i Ytre Namdal. Fra 2010 til i dag har omstillingen gitt fem prosent vekst i antall virksomheter, arbeidsstyrken har økt med 232 – og regionen har fått 375 flere innbyggere.På vegne av omstillingsstyret i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) overrakte styreleder Tor Henning Jørgensen med stolthet rapporten som oppsummerer seks år med regional omstilling i Ytre Namdal.

Hva har de fått til?
Totalt har omstillingsprogrammet bidratt til 187 bedriftsrettede utviklingsprosjekter, i all hovedsak tidligfaseprosjekter. Gjennom prosjektenes egne tilbakemeldinger, har innsatsen lagt grunnlag for inntil 679 nye arbeidsplasser. I omstillingsperioden har sysselsettingen i Ytre Namdal økt med 232 personer. I perioden rykket Ytre Namdal 26 plasser opp i NHOs Nærings-NM. Det gjør regionen til en av landets mest attraktive næringsregioner.

– Næringskulturen i Ytre Namdal preges av en gjennomgående vilje til samarbeid, omstilling og nytenking. Det har utvilsomt bidratt til jobbskapingen i regionen, fordi det gjør det enklere å skape nye samarbeidsarenaer for utveksling av kunnskap og erfaringer, sier avtroppende styreleder Tor Henning Jørgensen.

Med økt sysselsetting øker også behovet for arbeidskraft i regionen. I løpet av hele omstillingsperioden har det samlede innbyggertallet i Nærøy, Leka og Vikna økt med 375 personer (3,8 %), mens innpendlingen har økt med 14 %. Samtidig har innbyggernes utdanningsnivå økt: Andelen med videregående utdanning har økt med 1,1 prosentpoeng, mens tilsvarende tall for kortere og lengre høyere utdanning er henholdsvis 1,6 og 0,6 prosentpoeng.

Fra strategi til handling
NYN har også ledet arbeidet med regionens første felles næringsstrategi (Strategisk Næringsplan 2015 – 2025).

– Mye av arbeidet framover skal fokusere på å følge opp strategiens målsettinger om dobling av matproduksjonen, 1000 nye arbeidsplasser og 2000 nye innbyggere. I den nye organisasjonen er det en tettere forbindelse med kommunene, ettersom de næringsansvarlige i eierkommunene er representert i styret. Det ser jeg på som en styrke for NYN, sier Helge Thorsen, påtroppende styreleder i «nye NYN» – Næring i Ytre Namdal.

Det interkommunale foretaket fortsetter nå som et ordinært regionalt næringsselskap, uten offentlige omstillingsmillioner på bok. Rögnvaldur Gudmundsson skal lede arbeidet med å operasjonalisere næringslivets ambisjoner om fortsatt vekst i Ytre Namdal. Han har brukt de siste par månedene med å gjøre seg kjent med bedrifter og strategier i Ytre Namdal.

– Nå er hvetebrødsdagene over, nå starter arbeidet med å kartlegge behov og muligheter i regionen. I årene som kommer skal vi blant annet jobbe konkret med vei, vann, strøm, areal og annen infrastruktur som er avgjørende for fortsatt vekst i regionen. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med næringslivet og politikere og administrasjon i de tre eierkommunene, sier Gudmundsson, som i tillegg peker på Namdalskysten Næringsforening og Ytre Namdal Utviklingsforum (YNU) som nøkkelpartnere i næringsarbeidet.

– For å innfri ambisjonene er vi helt avhengige av en reell vilje til samarbeid fra alle involverte. Ingen kan gjøre alt, men alle kan bidra. Jeg har store forventninger til det vi skal utrette i årene som kommer, avslutter Gudmundsson.

Omstillingsprogrammet har vært finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nærøy, Vikna og Leka kommuner med til sammen 37 millioner kroner. Målet har vært å legge til rette for å opprettholde og skape 250 jobber, gjøre regionens næringsliv mer robust og bidra til vekst i antall innbyggere i Ytre Namdal.