Samarbeid med næringsliv gir bedre og mer relevant skole

Som skole skal vi utdanne dyktige, kompetente folk til vekstnæringene på kysten. I Ytre Namdal ser vi at tett samarbeid med bedriftene gir både nye og mer relevante utdanningstilbud. Det øker rekrutteringen til blå sektor.Kronikk av Marit Flak Stovner, rektor ved Ytre Namdal videregående skole/ Ytre Namdal fagskole og Kjartan Åsebø, rektor ved Val videregående skole. Publisert i Trønderavisa lørdag 17. september.

Norge har de siste tiårene levd godt på eksport av olje og gass. Nå skal nasjonen finansiere velferden på en ny og bærekraftig måte. De fleste peker på norsk sjømatproduksjon, og ønsker at vi skal høste fem-seks ganger mer fra havet i 2050 enn i dag.

Vi eksporterer allerede 36 millioner sjømatmåltider hver dag. I år sendes omtrent en halv milliard sjømatmåltider bare fra vår region, matregionen Ytre Namdal. Om ti år skal vi passere milliarden, mens Norge samlet vil eksportere over 70 milliarder sjømatmiddager årlig om 35 år. Hver porsjon skal være produsert på bærekraftig vis, ha god kvalitet og være trygg å spise. Til det trengs det dyktige fagfolk på mange områder.

Skole + bedrift = sant
I vårt nærområde, i matregionen Ytre Namdal, samarbeider skolene stadig tettere med næringslivet – og hverandre – nettopp for å sikre nok dyktige arbeidsfolk til en raskt voksende blå næring. Resultatene fra skole-næringsliv-samarbeidet i rekrutteringsprosjektet IPS (individuelt tilpasset praksis i sjømatnæringen) har vært så gode at bedriftene og skolene i Ytre Namdal nå har inngått formelle partnerskapsavtaler. Den tette dialogen gir gode, praktiske løsninger for både bedrift, skole og – ikke minst – eleven.

Et annet godt eksempel at samarbeid fungerer, er utfasingen av Ytre Namdal videregående skole (YNVS) egen skolebåt. Å være reder og drifte en stor båt med moderne utstyr, er dyrt. Lokale bedrifter kom på banen, og tilbyr nå elevene praksis om bord i nye og tidsriktige fartøyer. Rederne blir tidlig kjent med, og bidrar i opplæringen, av sitt fremtidige mannskap. Eleven får hele sin yrkesfaglige fordypning i reell arbeidssituasjon, hvor skolen tilpasser opplæringen til læreplanen de bransjene som har behov for det.

Praksisnær og næringsnær
Slik får vi til mer fleksible utdanningsløp. Vi ser også at flere elever står hele løpet. Det gir flere – og kanskje bedre – fagfolk til de blå bedriftene. Å flytte praktisk undervisning ut på merdkanten hos bedriften, gjør eleven bedre rustet på det som møter dem «der ute». Undervisningen blir mer realistisk, fordi investeringene i ny teknologi skjer raskere enn skolene kan holde tritt med. Vi ser også gevinster av at næringslivet oftere er innom skolene våre – også som forelesere.

Vi tror at rekruttering følger av et godt omdømme. De blå bedriftene har de senere årene tatt gode grep i så måte.  De legger godt til rette for elevene, synliggjør de mange mulighetene i blå sektor og stadig flere tilbyr ungdom sommerjobber. Samtidig legges det innsats i å skape et positivt bilde gjennom media. Det gir også utslag på søkertallene til skolene.

Ytre Namdal videregående skole (YNVS) har de senere årene hatt drøyt 80 av sine rundt 300 elever på de blå utdanningsprogrammene. Val videregående kunne ved årets inntak gi plass til bare halvparten av alle som ønsket seg inn på akvakultur. Skolenes formidlingskoordinator er blitt et viktig bindeledd mellom elev, skole og arbeidsgiver, og har bidratt til at ni av ti har fått lærlingplass.

Dialog gir relevant opplæring
Som skoler i en matregion med en sterk sjømatnæring, er det vår oppgave å utdanne dyktige og mange nok arbeidere. Spesielt havbruksnæringen er en ung næring, som er i rivende teknologiutvikling. For oss som skoler er det viktig at våre tilbud er relevante for både elever og de næringene som vi utdanner til. Det er nok en god grunn til å samhandle med bedriftene. Val VGS tilbyr allerede opplæring i algedyrking i samarbeid med FoU-miljøer, organisasjoner og næringsliv i flere fylker. Skolen har egen algelokalitet, og ligger dermed i forkant av en ventet utvikling i havnæringa.

Løpende dialog med næringsliv har også ført til at Ytre Namdal tilbyr fordypning spesielt rettet mot jobb på servicefartøyer. I framtiden kan havbruksnæringens drømmearbeidstaker være en matros med fagbrev i akvakultur og god innsikt i både biologi, fiskehelse og fysikk. Allerede har elever hatt praksis i bedrifter som trenger denne kompetansen. En rekke elever starter i høst sin læretid om bord i servicebåt. Nå samarbeider skole og næringsliv om å løfte utdanningen opp på fagskolenivå.

I løpet av få år har vi fått til mye sammen med blå næringer i Ytre Namdal. Men vi vil bli enda bedre. Nettopp derfor inngår våre to skoler partnerskapsavtaler med bedrifter. Vi tror begge parter vil profitere på avtaler som forteller hva vi forventer av hverandre – og når.

Slik vil regionen vår være i stand til å utvikle og levere relevante, attraktive opplæringstilbud som holder følge med næringslivets behov. Vi har allerede prøvd det. Og vi ser at det fungerer.