Næringslivet evaluerer omstillingen

Bedrifter i Ytre Namdal får de neste ukene spørsmål knyttet til erfaringer, effekter og resultater fra det seksårige omstillingsprogrammet for Ytre Namdal.Omstillingsprogrammet for Ytre Namdal avsluttes formelt nå i september, etter å ha vært operativt siden august 2010. Totalt har det offentlige stilt 36 millioner kroner til rådighet til ekstraordinær næringsutvikling i regionen. Nå skal den endelig status for omstillingsperioden – og det regionale omstillingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) – gjøres opp.

Både omstillingsstyret selv og den Innovasjon Norge, som har overordnet ansvar for gjennomføring av omstillingsprogrammer i Norge, lager hver sine sluttrapporter. Næringslivets erfaringer og resultater blir viktige stemmer i begge.

Ekstern evaluering

Den eksterne evalueringen som Innovasjon Norge har bestilt, gjennomføres av Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU). I neste uke vil TFoU-forskerne gjennomføre intervjuer med en rekke bedriftsledere, omstillingsledelsen i perioden, representanter fra omstillingsstyret, eierkommunene og andre sentrale aktører i omstillingsprogrammet.

Intervjuene skal blant annet belyse arbeidet som er gjort i perioden og avdekke styrker og svakheter med organiseringen. Evalueringen vil også se på effektene innen de utvalgte satsingsområdene for omstillingen, og hvordan støtten til bedrifter har påvirket den langsiktige utviklingsevnen i næringslivet og næringsutviklingsarbeidet i de tre kommunene.

I tillegg til intervjuer, sendes det også ut en webbasert spørreundersøkelse til bedrifter som har søkt om støtte til utviklingsprosjekter fra NYN i løpet av omstillingsprogrammet.

Styrets egen sluttrapport

Parallelt med den eksterne evalueringen fra Innovasjon Norge, er omstillingsstyret i gang med sin egen sluttrapport for omstillingsarbeidet. Dette arbeidet ledes av Marit Dille, som var omstillingsleder fra 2012 til hun i fjor høst takket for seg. Hun er opptatt av at sluttrapporten skal fortelle næringslivets omstillingshistorie.

– Omstillingsprogrammer er offentlig finansierte og offentlig organiserte utviklingsprogrammer. Men det er enkeltbedriftene og samarbeidet mellom bedriftene som betyr noe for om omstilling lykkes. Det er bedriftene som er best kvalifisert til å vurdere resultatet av arbeidet som er gjort. Derfor håper jeg at bedriftslederne bidrar med sine historier og fortellinger når vi tar kontakt, sier Dille.

Viktig for læring

Rögnvaldur Gudmundsson er mannen som skal lede NYN i overgangen fra omstilling til en varig struktur for regional næringsutvikling.

– For det videre arbeidet er det viktig at næringslivet bidrar med sine erfaringer med omstillingsprogrammet. Evalueringen og sluttrapporten vil være viktig for å ta vare på arbeidsmetoder og tiltak som har virket positivt for bedriftene, sier Gudmundsson.