Sjømatnæringen gir stadig større ringvirkninger

De økonomiske og sysselsettingsmessige effektene av norsk sjømatproduksjon øker. Nå skjer 40 prosent av verdiskapingen i tilknyttede næringer. Den samlede sysselsettingen har samtidig passert 50.000.Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har gjennom ti år analysert sjømatnæringens betydning for norsk økonomi. Den ferskeste analysen (basert på 2014-tall) er nå klar:

  • Sjømatnæringens verdiskapingsbidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) er på 67,5 milliarder kroner.
  • Ringvirkningseffektene av næringen utgjør 40 prosent av næringens bidrag til BNP, og passerte 26 milliarder kroner. De siste ti årene har ringvirkningseffekten økt med 8 prosent hvert år.
  • Samlet produksjonsverdi fra sjømatnæringen var på 186 milliarder kroner.

Målt i verdiskaping per årsverk, er det fortsatt de ansatte i havbruksnæringen som er de mest lønnsomme. I gjennomsnitt skaper hver ansatt verdier for 2,7 millioner kroner. Tilsvarende for fiske og fangst og fiskeforedling er 1,1 millioner kroner – men også dette er godt over gjennomsnittlig verdiskaping for Fastlands-Norge på 900.000 kroner.

Strategisk næringsplan for Ytre Namdal anslår at matregionen Ytre Namdal de neste ti årene dobler sin sjømateksport. Den direkte sysselsettingseffekten øker med 20 prosent fra i dag. I tillegg kommer veksten i leverandørbedrifter.

Totalt bidrar sjømatnæringen til over 50.000 årsverk, hvorav 25.600 årsverk direkte knyttet til næringene. Disse utløser til sammen 26.200 årsverk i tilknyttede virksomheter (telles som ringvirkninger).