Pangstart på partnerskap

Ytre Namdal VGS og Val VGS lanserer partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv for å styrke rekruttering og utdanningskvalitet.Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med næringslivet i regionen med mål om å gi ungdom relevant utdanning og kvalifisere de til jobber i privat og offentlig sektor.

Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNP) tydeliggjør vekstambisjonene i regionen fram mot 2025. Et vesentlig punkt i arbeidet med å nå målene i SNP er å sikre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. I en tid der arbeidskraft på mange felt er en knapphetsressurs og samtidig en forutsetning for samfunnets fremtidige verdiskapning, er det viktig at så mange som mulig fullfører en yrkesutdanning eller studiekompetanse for høyere utdanning. Her har vi som videregående skoler et stort ansvar for å bidra med relevante utdanningstilbud som næringslivet etterspør, herunder kurs og kompetansehevende tiltak tilpasset lokale behov.

For å forankre et gjensidig samarbeid mellom skolene og næringslivet er partnerskapsavtaler et verktøy i arbeidet. Partnerskapsavtaler har eksistert i flere år, nå er tida inne for å sette disse i system for å sikre at partnerskapet i fellesskap lykkes i arbeidet med å nå målene i SNP og intensjonene i læreplanene i skolen. Det er også viktig med felles forståelse av faget Yrkesfaglig fordyping (YFF) der eleven skal ha muligheter for å bli kjent med ulike lærefag og for å stifte bekjentskap med bedrifter, med tanke på potensielle lærebedrifter. Programfaget YFF kan knytte kontakter til lokalt arbeidsliv slik at arbeidslivet får den kompetansen og arbeidskraft markedet til enhver tid etterspør. Gjennom arbeidspraksis i lokalsamfunnet får den enkelte bedrift muligheter til å prøve ut fremtidige lærlinger og lærekandidater. Det er et mål at YFF så langt det er mulig fører fram til inngåelse av lærekontrakt/opplæringskontrakt. For å nå dette målet er det en forutsetning at det er god dialog mellom bedrift og ansvarlig faglærer (skolen).

Målet med partnerskapsavtaler er at partnerne har et fast samarbeid med mål om å gi elevene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Samarbeidet skal konkretisere arbeids- og næringslivstema i skolens læreplaner og virksomhetsplaner.

Hensikten med partnerskapsavtaler er:

  • Gi elevene større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper
  • Bedre elevenes grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg
  • Bedre arbeidslivets rekrutteringsarbeid
  • Utnytte skolenes og arbeidslivets kompetanse for å bedre kvaliteten på skoleutvikling og bedriftsutvikling

Onsdag 08.06.16 inviterer YNVS og Val vgs. næringsliv og offentlig sektor til en pangstart for nye partnerskapsavtaler.

NHO vil delta for å belyse deres fokus på partnerskap mellom sine medlemsbedrifter og utdanningsinstitusjonene, Nils Martin Williksen vil fortelle om betydningen av et godt samarbeid med de videregående skolene for rekruttering til ulike fagområder i Nils Williksen AS og Tom-Roald Valø, årets lærling og fagarbeider i Elcom AS, deler sine erfaringer om veien til fagbrev som elektriker.

Med elevene i fokus og +1000 nye arbeidsplasser mot 2025 som mål, er denne kvelden en arena for utvikle det gode samarbeidet mellom skolene og næringslivet i Ytre-Namdal!