Varsler reduserte utviklingsmuskler

2017 blir siste år med eget Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Fylkesråd Terje Sørvik frykter fortsatt muskelsvinn i fylkeskommunenes regionalutvikling.Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjennom mange år utviklet sit eget Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) i tett dialog med kommuner og næringsliv. I går møtte fylkesråd for regional utvikling og miljø, Terje Sørvik, og hans samarbeidspartnere fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Innovasjon Norge Nord-Trøndelag de ytternamdalske kommunene for å diskutere innholdet i den aller siste nordtrønderske RUP’en.

– På grunn av den forestående fylkessammenslåingen, vil det ikke bli utviklet et nytt, stort fireårig utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. I stedet rullerer vi inneværende plan, før vi starter arbeidet med å utvikle regionalt utviklingsprogram for Trøndelag, sa Sørvik.

– Vi har heldgvis lang og god erfaring med fellestrønderske planer allerede. Marin strategiplan og den trønderske landbruksstrategien er eksempel på dette.

RUP 2016 har et økonomisk omfang på 108 millioner kroner, hvorav 38 millioner er satt av til direkte bedriftsrettet satsing gjennom Innovasjon Norge. 2017-RUPen vil videreføre de fire innsatsområdene:

  • Tilrettelegging for næringsutvikling
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv
  • Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet

De senere årene har de statlige overføringene til fylkeskommunens utviklingsoppgaver blitt vesentlig redusert. Terje Sørvik ba kommunene forberede seg på at denne trenden fortsetter, og at de fylkeskommunale utviklingsmusklene vil bli mindre.

– Det som er sikkert, er det blir mindre penger til stor-Trøndelags utviklingspott. I mange år har Nord-Trøndelag fått påfyll til utviklingspotten gjennom eierskapet i NTE. Ved sammenslåingen overføres NTE-eierskapet til de nordtrønderske kommunene, sa Sørvik.

Han poengterte at utbyttet fra NTE fortsatt skal brukes på nærings- og samfunnsutvikling av de nordtrønderske kommunene.

– Men etter sammenslåingen kan ikke de nordtrønderske kommunene påvente like store utviklingsmuskler fra fylkeskommunen som tidligere.

I møtet med fylkeskommunen viste representantene fra Ytre Namdal til Strategisk næringsplan, og ba om at særlig mobil og bredbåndsdekning prioriteres.