MNH-Produksjon søker om åtte utviklingskonsesjoner

Seafarming Systems har utviklet en semi-lukket stålmerd, bygd etter skipsprinsipper, og har inngått et samarbeid med Midt-Norsk Havbruk om testing og videreutvikling.Seafarming Systems AS har utviklet en semi-lukket stålmerd, bygd etter skipsprinsipper, og har inngått et samarbeid med Midt-Norsk Havbruk AS om testing og videreutvikling. Med bakgrunn i denne løsningen søker MNH-Produksjon AS (100% eid datterselskap av Midt-Norsk Havbruk) om åtte utviklingskonsesjoner.

Dette er en ny teknologi som styrker Norges konkurransefortrinn som den ledende oppdrettsaktøren i verden. Aquatraz er et nytt merdkonsept som kan brukes på alle dagens lokaliteter i Norge og som også muliggjør bruk av nye arealer som i dag ikke er egnet til oppdrett. Aquatraz er en direkte løsning på mange av næringens utfordringer med hensyn til lus og rømming. Teknologien setter i tillegg fiskehelse i fremste rekke og sammen med bedret HMS for de ansatte, vil dette samlet sett representere et betydelig teknologisk fremskritt for hele næringen.

For å gjennomføre prosjektet innen en rimelig tidsramme er det viktig å teste flere enheter parallelt på ulike lokaliteter for å få et tilstrekkelig statistisk grunnlag for å dokumentere fiskevelferd, fiskehelse og teknologi. Antall konsesjoner omsøkt er nødvendig for å få gjort en kontinuerlig utviklingsprosess på teknologien. Konseptet er kostbart rent teknisk, og det ventes også at man må ha et visst produksjonsvolum for å oppnå en serieffekt tilstrekkelig for å klare å bli konkurransedyktig på pris. Testingen er planlagt gjennomført på 4 av våre ordinære lokaliteter og må tilpasses de til enhver tid fastsatte soner for vår- og høstfisk for de forskjellige årgangene

AQUATRAZ
Er en stiv oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte gode forholdene for lakseoppdrett langs norskekysten. Konstruksjonen består av en solid flytering av stål med en sirkulær beholder av stål på innsiden. Den øvre delen av merden er oppbygd av tette plater, mens resten av konstruksjonen ned til bunnen er perforert for naturlig vanngjennomstrømming. Beholderen er koblet til flyteringen via 4 løftesøyler som kan løftes helt ut av vannet. Løftesøylene har innvendige vannkanaler hvor friskt vann pumpes opp fra dypet til øvre del av merden. Det friske vannet setter opp en sirkulær vannstrøm i den tette delen av merden slik at gammelt vann fortrenges ut gjennom merdens perforerte del.

AQUATRAZ_folder_050416_enkeltsider
Med bakgrunn i ny og banebrytende merdteknologi søker Midt-Norsk Havbruk om åtte utviklingskonsesjoner. Illustrasjon: MNH-Produksjon AS

Den sirkulerende vannstrømmen sørger for at fisken får mosjon og gode vekstforhold. Inntak av vann fra større dyp sikrer stabil og god vannkvalitet på vinteren ved å utnytte varmere vann fra dypet, og tilsvarende på de varmeste sommerdagene ved å ta inn kaldere dypvann. Velger man å stoppe den aktive vannsirkulasjonen vil Aquatraz fungere som en vanlig merd med skjørt, og som har naturlig vanngjennomstrømming stor nok til å ivareta fiskehelse og fiskevelferd.

Fisken tas ut fra bunnen av merden, noe som gir en skånsom håndtering og utnytter fiskens naturlige adferd. Den stive stålkonstruksjonen er bygget etter samme prinsipp som skip og har en helt annen styrke enn dagens merder og fjerner derfor mange av dagens utfordringer med nøter og risiko for rømming. Rengjøring blir på grunn av den stive konstruksjonen mye enklere enn i dag. Permanent luse-skjørt i stål kombinert med pumping av vann fra dypet vil kraftig redusere lusepåslag.

Aquatraz har som målsetning å bedre dagens fiskehelse og fiskevelferd vesentlig, noe som blant annet oppnås ved sirkulasjon av vann (trening) og uttak av fisk uten bruk av orkastnøter. Løsningen gir, på grunn av sin stive konstruksjon mye bedre HMS, blant annet med gjerder på begge sider av gangbanen.

Aquatraz kan benyttes på alle dagens lokaliteter og kan bygges i flere størrelser. Byggingen vil kunne gi oppdrag til norsk utstyrsnæring og utnytte ledig kapasitet på verft med kompetanse innen olje og gass.

Midt- Norsk Havbruk vil investere betydelige midler i bygging, testing og forbedring av denne teknologien.

Aquatraz vil styrke Norges konkurransefortrinn ved å forbedre bruken av dagens lokaliteter, og de fordelene man har ved innaskjærs drift.