Viderefører NYN i nytt NYN IKS

Når omstillingsprogrammet for Ytre Namdal formelt er over i sommer, skal kommunene videreføre sitt næringsarbeid i et interkommunalt utviklingsselskap. Det nye selskapet får navnet Næring i YN IKS – forkortet til NYN.Dette er resultatet av regionrådet for Ytre Namdal, Kystgruppens, behandling av saken om videreføring av det regionale næringsarbeidet etter at omstillingsprogrammet avsluttes i år.

I saksframlegget vises det til at Det er enighet om at det er viktig å kunne videreføre næringsfellesskapet som er etablert. Samtidig gis det her en mulighet for å forenkle strukturene og virkemiddelapparatet. Ressursene i selskapet vil i første rekke være knyttet til den kompetansen som selskapet er i stand til å bygge opp. Samtidig er det viktig at selskapet klarer å ivareta det nettverk som er mellom ulike aktører på området og inngå partnerskapsavtaler når det er nødvendig. 

Kystgruppens enstemmige vedtak:

 1. Nærøy, Vikna og Leka kommuner viderefører samarbeidet om felles organisering av nærings- og utviklingsarbeidet i kommunene, i første omgang en periode på 3 år. Det pågående prosjektet (NYN IKS) avsluttes 01.08.16.
 2. Arbeidet organiseres som et interkommunalt selskapet med Nærøy, Vikna og Leka kommuner som eiere.
 3. Representantskapet i selskapet består av ordførerne i de respektive kommunene. Styret består av seks medlemmer fra eierkommunene representert ved rådmennene og næringsansvarlige i kommunene.
 4. Daglig leder rapporterer til styret.
 5. Selskapets navn er Næring i YN IKS (NYN).
 6. Formålet med selskapet er en samordning av næringsarbeidet og en forenkling av strukturene på området. Styringsdokumentet for selskapet vil være Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025, som rulleres årlig i kommunene etter initiativ fra selskapet.
 7. Selskapet tillegges også sekretærfunksjonen for Kystgruppen og forvaltningsansvaret for regionalt fond.
 8. Selskapet skal ha relevant kompetanse for å løse oppgavene og oppnå målene i Strategisk næringsplan. Veiledning, nettverksbygging, kobling til FoU-miljøene og virkemiddelapparatet vil være sentrale arbeidsoppgaver. I dette ligger også utrednings- og saksbehandlingsoppgaver.
 9. Grunnbemanningen i selskapet skal bestå av inntil 2,5 årsverk medregnet daglig leder. Selskapet kan selv initiere prosjekt som finansieres med eksterne midler eller salg av tjenester. Selskapet vurderer nødvendig bemanning og kompetanse for å gjennomføre slike oppdrag.
 10. Selskapet vil ha et budsjett på omlag 2,1 mill. kr. Dette finansieres med en egenandel fra kommunene på 1,1 mill. kr samt prosjektstøtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
 11. Selskapets drift og måloppnåelse skal evalueres i god tid før prosjektperiodens slutt.
 12. Kystgruppen vil anføre betydningen av at det etableres gode, formaliserte samarbeidsrelasjoner til utviklingsmiljøer både i og utenfor Ytre Namdal.