Hva blir navnet på den nye næringsforeningen?

Næringsforeningene i Vikna og Nærøy styrer mot sammenslåing. Du kan være med på å gi den nye næringsforeningen navn.I slutten av måneden setter næringsforeningene i Vikna og Nærøy seg ned med mål om å fusjonere. Nå inviterer de til navnekonkurranse.

Mens de folkevalgte i de to nabokommunene sitter i tøffe forhandlinger om en eventuell kommunesammenslåing, er innstillingen allerede klar fra de to næringsforeningenes styrer. Når begge næringslivsorganisasjonene avholder sine årsmøter onsdag 30. mars, er det med mål om å forene kreftene på tvers av kommunegrensen som strekker seg fra Folla til Risværfjorden.

Jobbe, bo og leve

– Kommunegrenser er ikke så viktig for næringslivet. Det er kanskje et noe forslitt uttrykk, men faktum er at Nærøy og Vikna i sum er én samlet region for arbeid og bosetting. Som talerør og bestiller for bedriftene i de to kommunene ser vi tydelige og overlappende behov på tvers av kommunene. Rammevilkårene som settes i Nærøy, det være seg arealspørsmål, velferdstilbud eller rekrutteringstiltak, er interessante også for oss i Vikna – og vice versa, forklarer daglig leder Jahn Tharaldsen i Vikna næringsforening.

Med positive signaler fra medlemsbedriftene har Vikna og Nærøy næringsforening forfattet en likelydende innstilling til fusjon. Et positivt vedtak på hver side av sundet innebærer at de to foreningene stifter en felles og samlet næringsforening.

Tar en aktiv og tydelig rolle

– Vi har lenge sett behovet for en mer slagkraftig forening som kan målbære det lokale næringslivets spesifikke behov overfor beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt. En felles næringsforening gir oss et solid grunnlag å bygge videre på, sier Lill Tove Røed, styreleder i Nærøy næringsforening.

Fra begge hold understrekes betydningen av regionens første felles næringsstrategi (Strategisk Næringsplan Ytre Namdal), som er vedtatt av kommunestyrene i Nærøy, Vikna og Leka etter innspill fra næringsaktørene i regionen.

– SNP er både målet og veikartet. I fellesskap skal vi legge til rette for at målet om 1000 nye arbeidsplasser innfris, blant annet gjennom å være en tydelig kravstiller overfor viktige beslutningstakere, sier Røed.

Tospannet viser også til at mye av næringsstøtten og utviklingsarbeidet i regionen allerede foregår på tvers – også i offentlig regi. Blant annet har Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS) ledet næringsutviklingsarbeidet i Ytre Namdal på vegne av kommunene.

– Det er ikke noe poeng å slå seg sammen bare for sammenslåingens skyld. Men vi mener altså at et større fellesskap gir oss noen åpenbare fortrinn, sier næringslivslederne.

Sammenslåing er bare starten

Den nye og regionale næringsforeningen har også som mål å øke både medlemsrekrutteringen og aktivitetsnivået betraktelig. Det skal gi foreningen legitimitet som premissleverandør.

– Vi skal først og fremst fungere som et nyttig verktøy for den overordnede næringsutviklingen på Namdalskysten. En felles enhet er i tillegg bedre egnet til å bygge opp under og forsterke bildet av regionen. Det er viktig, både med tanke på hvordan vi ser på oss selv og ikke minst hvordan vi oppfattes fra utsida. Det er ikke tilfeldig at Ytre Namdal flere ganger er rangert blant landets mest attraktive regioner for både næring og bosetting, sier Tharaldsen.

Utlyser navnekonkurranse

Sistnevnte poeng er ikke uvesentlig når næringsforeningene allerede nå utlyser en navnekonkurranse for den nye foreningen.

– Vi tar mot forslag fra både medlemmer og befolkningen for øvrig. Navnet på foreningen bør speile at Namdalskysten er en fantastisk plass å jobbe, bo og leve. I begge kommuner finnes en vekst- og innovasjonskraft som på mange måter gjør oss enestående. Denne kulturen har preget ytternamdalingen så lenge det har bodd folk her. I skjæringspunktet mellom en stolt historie og spennende framtidsutsikter gjør vi valgene som skal være med å forme framtida. Dette gjør vi best i fellesskap, sier Tharaldsen.

Mer info om navnekonkurransen finner du på Facebook-siden til Vikna næringsforening.