Vokser i vesterled

Tre fiskeoppdrettere med rot i Namdalen kjøper via sitt felles investeringsselskap 50 prosent av Ice Fish Farm på Island. Oppdrettsselskapet som opererer i fjordene øst på sagaøya har store planer for vekst; noe trønderne vil inn å bidra aktivt til.– På Island står oppdrett faglig og utviklingsmessig hvor norsk virksomhet var for 10-15 år siden. Det betyr store muligheter og fine utfordringer for oss som ønsker å gå aktivt inn i næringa i landet, sier fiskeoppdretter Roald Dolmen som også er styreleder i Mnh Holding AS.

Erfarne kompanjonger

I investeringsselskapet har Dolmen med seg de gamle kollegaene Halle Ragnar Sivertsen og Herman Øystein Dolmen. Ice Fish Farm ble etablert for vel tre år siden og driver i to av de tre fjordene på østsida; Berufjordur og Fáskrudsfjordur. Ice Fish Farm har også eget settefiskanlegg, i tillegg til slakteri og fabrikk hvor både hel fisk og fileter prosesseres.

Per i dag har Ice Fish Farm 2.000 tonn ørret i sjøen, samt tillatelse til å produsere 11.000 tonn laks. På Island gjelder faktisk slaktet volum som konsesjonsgrense. Ice Fish Farm har i øyeblikket søknader inne på 24.000 tonn laks, noe som de lokale eierne har fått positiv tilbakemelding på.

1200px-2008-05-23_13_Berufjörður_at_Teigarhorn
Berufjörður på Island. Foto: Hansueli Krapf / Wikimedia Commons

Når de erfarne oppdretterne fra Nord-Trøndelag nå kommer inn via avtalt emisjon, skal de første mer omfattende utsett av laks på tre til fire lokaliteter skje. Ice produserer storsmolt opp mot 400 gram.

– En vesentlig forskjell imot Norge er produksjonstida fram til slaktemoden laks på 18 måneder, altså fem måneder mer enn i Norge.  Det skyldes lav sjøtemperatur og dermed er stor smolt et godt utgangspunkt. Samtidig er bildet på Island svært gunstig med tanke på sykdom og lus, sier Dolmen.

Ser potensialet

Utstyrsmessig er islendingene bra i rute, med 160 meters merder og sentralfôringsanlegg innført. Samtidig er det totale produksjonsvolumet på Island i dag lavt, med om lag 7.000 tonn laks og ørret.

– Hensikten med vår investering er å komme til i et nytt område for fiskeoppdrett. Ice er den eneste aktøren i de tre fjordene øst på øya. Ut fra hvor næringa i dag står og potensialet i tillatelser og volumøkning, er engasjementet meget interessant, signaliserer Roald Dolmen.

– Sentrale bidrag fra oss norske oppdrettere vil være å bygge en effektiv og moderne struktur på drifta, med sonedrift og andre element som har utviklet norsk fiskeoppdrett i gunstig retning.

Innovasjon hjemme gir vekst ute

– Det er ubetinget positivt at lokale havbruksaktører ser muligheter for utvikling og vekst på Island. Gjennom årtier har havbruksnæringa i Ytre Namdal bygget opp en betydelig kunnskapsbase for innovasjon og moderne oppdretts-drift. Satsingen ute er et resultat av dette, og nok et eksempel på at Ytre Namdal er en matregion preget av kunnskap og skaperkraft. Eierskapet gir også nye impulser andre veien, og legger forhåpentligvis til rette for et nytt marked for ytternamdalske service-/teknologi- og kunnskapsleverandører, sier Ragnar Sæternes, konstituert daglig leder i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN).