Nord-Trøndelag egen sone

Nord-Trøndelag foreslås som eget produksjonsområde for laks- og ørretoppdrett. Bindal kan bli en del av denne soneinndelingen, som skal bidra til redusert smitte av lus og sykdommer.På oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet leverte denne uken Havforskningsinstituttet en rapport med forslag til inndeling av kysten i produksjonsområder for oppdrett av laksefisk.

Last ned: 2015 Områderapport – soneinndeling for havbruk (pdf)

Nytt_sonekart_sørover
Det foreslåtte produksjonsområdet Nord-Trøndelag strekker seg sørover til fylkesgrensa mot Sør-Trøndelag.

Hovedanbefalingen innebærer en inndeling av kysten i 11 produksjonsområder. Rapporten anbefaler at Nord-Trøndelag blir en egen sone.

Havforskningsinstituttet anbefaler i utgangspunktet at grensen i nord trekkes ved fylkesgrensa nord for Leka:

  • Det er mange tett koplede anlegg ved Vikna som også knyttes opp mot Leka. Det er relativt liten eksport (av smitte, journ.anm.) over fylkesgrensen.
  • Anleggene i Bindal kommune er relativt isolerte og kan alternativt slås sammen med Nord-Trøndelag.

Sørover foreslås det også å avgrense Nord-Trøndelag-området ved fylkesgrensa:

  • Anleggene ved Hitra og Frøya gjør området rundt Trondheimsfjorden uegnet som sonegrense.
  • Videre nordover er det anlegg hele veien, men klyngeanalyse antyder en oppdeling ved fylkesgrensen. Figuren viser også at dette er den svakeste koplingen (gjelder interaksjon og smitte mellom anlegg, journ.anm.) i området.

I tillegg til hovedanbefalingen har Havforskningsinstituttet utarbeidet to alternative forslag til inndeling av kysten, et alternativ med 8 produksjonsområder og et med 20 produksjonsområder.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå sette seg inn forslagene til Havforskningsinstituttet. Departementet legger opp til dialogmøter før forslag til produksjonsområder sendes på høring i januar 2016.