Hver femte FoU-krone i fylket gikk til fiskeri og havbruk

En drøy femdel av Forskningsrådets bevilgninger til næringsrettet forskning i Nord-Trøndelag, gikk i fjor til fiskeri og havbruk. FoU-satsingen i Matregionen har virket, konkluderer Ragnar Sæternes i NYN IKS.Nord-Trøndelag står i dag for bare 0,5 prosent av landets samlede FoU-aktivitet. Ifølge indikatorrapporten «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet 2015» som Norges forskningsråd presenterte i dag, er Nord-Trøndelag landets neste minste FoU-fylke. Økt FoU har vært et satsingsområde for NYN siden 2010. Forskning, utvikling og bærekraftig innovasjon står nå svært sentralt i den regionale næringsstrategien, som peker mot en dobling av matproduksjonen i Ytre Namdal fram mot 2025.

Bedre enn tallene viser

FoU-koordinator Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) mener at FoU-viljen i ytternamdalsk næringsliv er stor og økende.

Prosjektkoordinator Ragnar Sæternes, NYN IKS.
FoU-koordinator Ragnar Sæternes, NYN IKS.

– Forskningsrådets rapport viser at over 20 prosent av bevilgningene til næringsrettet forskning i Nord-Trøndelag gikk til fiskeri og havbruk i fjor. Andelen næringsrettet forskning i disse næringene er dobbelt så høy i Nord-Trøndelag som landsgjennomsnittet. Samtidig vet vi at det er FoU i regionen som ikke kommer med i statistikken. Mye forskning gjøres i utviklingsprosjekter som bedrifter selv finansierer, sier Sæternes.

Potensial for mer

Rapporten viser at det rom for den blågrønne matregionen Ytre Namdal å intensivere bruken av de offentlige FoU-virkemidlene. Ifølge Sæternes har erfaringene fra NYN-arbeidet gjort regionen godt rustet til dette.

– I NYN har vi hatt spesielt fokus på økt FoU i blå sektor, ikke minst på bestilling fra Sparebank 1 SMN. Rapporten viser da også at vår måte å jobbe på har gitt resultater, med desidert størst bruk av næringsrettet forskning i fiskeri og havbruk. Kommunene, som eier NYN, ønsker å videreføre det regionale utviklingsselskapet etter omstillingsperioden er over. Da står vi fritt til å bruke NYN-metoden for å øke FoU-innsatsen også i andre bransjer enn de som inngår i omstillingsarbeidet, mener Sæternes.

Fallende utvikling

Indikatorrapporten viser at FoU-aktiviteten i Nord-Trøndelag har vært fallende de siste årene, mens det var en viss vekst tidlig på 2000-tallet. Fra 2003-2013 ble aktiviteten redusert med hele 29 prosent målt i faste priser.

I 2014 gikk bare 0,4 prosent av Forskningsrådets bevilgninger til Nord-Trøndelag. I SkatteFUNN har fylket en noe høyere andel av prosjektene med 1,8 prosent. Nord-Trøndelag stakk imidlertid av med rundt 5 prosent av tilsagn gitt av Innovasjon Norge. Rundt 40 prosent av dette var rentestøtte, i tillegg gikk 20 prosent av tilsagnene til landbruksformål.