God, målrettet og profesjonell omstilling

Innovasjon Norge skal på ny gå Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) etter i sømmene. Fjorårets statusvurdering konkluderte med at NYN er i ferd med å nå målene for omstillingsarbeidet.Siden NYN tok fatt på omstillingsarbeidet i 2010, har Innovasjon Norge årlig kontrollert resultater og framdrift i forhold til hovedmålene for omstillingen. I fjor konkluderte programstatusvurderingen med at NYN «er på god vei til å oppfylle det overordnede målet om å bidra til etablering av brutto 250 lønnsomme arbeidsplasser, styrke verdiskapingen og bidra til positiv utvikling i regionens folketall».

Fornøyde eiere

Samtidig uttrykte vurderingsteamet bestående av omstillingsledelsen, Innovasjon Norge og en ekstern prosesskonsulent, med at «NYN arbeider meget godt, målrettet og profesjonelt».

– NYN har tatt en aktiv og proaktiv rolle i omstillingsarbeidet i regionen, og da er det ekstra givende for eierne å involvere seg i vurderingsprosessen. Slik skal og bør det være, sier ordfører Steinar Aspli, som leder representantskapet i NYN.

Representantskapet tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. Eierne av NYN – Nærøy, Vikna og Leka kommuner – utgjør representantskapet.

Omstillingen har vært gunstig

Den kommende programstatusvurderingen gjennomføres 1. oktober, og blir den siste underveisevalueringen før omstillingsprogrammet avsluttes sommeren 2016.

– Ytre Namdal som region er blitt mer robust enn tidligere. Programstatusvurderingene viser at det har vært gunstig for Ytre Namdal å ha hatt tilgang på de midlene og ressursene som et omstillingsprogram gir, sier NYN-leder Marit Dille.