6,5 millioner til FoU i bedrifter

Regionalt forskningsfond Midt-Norge (RFFMN) stiller 6,5 millioner kroner til rådighet for bedrifter som vil forberede forskningsprosjekter med særlig relevans for regionens ressurs-, kompetanse- og næringsmessige forhold. Søknadsfrist er 17. oktober.RFFMN-logoUtlysningen av 6,5 millioner kroner til såkalt kvalifiseringsstøtte retter seg mot små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte), næringsklynger og næringsnettverk, samt aktører innen offentlig sektor. Støtten skal bidra til å forberede forskningsprosjekter til nasjonale og internasjonale programmer.

Aktuelt for Matregionen

Utlysningen prioriterer FoU-utfordringer og problemstillinger som i størst mulig grad:

  • er unike for hele eller deler av Midt-Norge
  • er relevante for regionen ut fra ressurs-, kompetanse- og/eller næringsmessige forhold
  • er rettet mot forskningstemaer som fordrer samarbeid mellom FoU-miljøer innen fondsregionen og med andre regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • utløser innsats, handlinger, resultater og effekter som antas ikke vil nås uten støtten
  • støtter opp om FoU-arbeid i klynger/næringsmiljø

– NYN oppfordrer og bistår bedrifter og klynger i Ytre Namdal som vil benytte RFFMN for å styrke FoU-arbeidet. Kunnskapsbasert innovasjon er en hovedstrategi for videre utvikling av Matregionen, og vi ser at det er mye hverdags-FoU i regionen som kan få støtte her, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Ved behandlingen av søknadene, vil styret i RFFMN spesielt vektlegge at prosjektene er godt forankret i de deltakende virksomhetene, er nyskapende og har stort verdiskapingspotensial og at forskningen har direkte overføringsverdi til deltakernes virksomheter.

Søknadsfrist 14. oktober 2015.

Klikk her for å gå til utlysningen.