Nysgjerrig ungdom vil mye

Ungdom i Ytre Namdal og Bindal vet gjennomgående lite om jobb- og karrieremulighetene innen blå sektor. Det viser kartlegglegging blant godt over 500 elever i ungdomsskole og videregående i februar i år. Ny strategi og konkrete tiltak er nå på gang for å sikre interesse og rekruttering til hundrevis av framtidige arbeidsplasser.8. til 10. klassetrinn ved grunnskoler i Bindal, Leka, Nærøy og Vikna – samt første år ved Val videregående skole og Ytre Namdal videregående skole var alle med i kartleggingen som ble gjort i perioden 9. til 27. februar.

Nå er resultatet klart: Sju av 10 unge, konkret 71 prosent, oppfatter Ytre Namdal og Bindal som en fiske- og/eller havbruksregion. Mange ser på sektoren som både framtidsrettet og nyskapende. På tross av dette er en stor andel av ungdommen som vet lite om de konkrete mulighetene innen blå sektor.

Foreldres rolle og utplassering

Av materialet leses at egne interesser (84 prosent av de registrerte), foreldre og foresattes mening (52 prosent), samt utplassering i næringa (30 prosent) har størst betydning for utdanningsvalget.

Svarene viser stor interesse for sommerjobber innenfor både fiske, havbruk og verftsnæring. Av materialet er det også noe usikkerhet rundt hvilke fag de ulike videregående skolene tilbyr innen blå sektor. Det gjelder særlig industriteknologi, salg og service, maritime fag og elektrofag.

Undersøkelsen synliggjør stor interesse for å kombinere utdanning og praktisk arbeid innen fiske, havbruk og verftsnæring. Sommerjobb for ungdom, utplassering og lærlingeplasser, besøk av næringa på skolen er synliggjort som motivasjonsfaktorer – det for at ungdom i Ytre Namdal og Bindal vil søke utdanning og praksis for å jobbe innenfor fiske, havbruk og båtbygging i regionen.

Grunnlag for ny strategi

De konkrete resultatene og tilhørende evaluering vil legges til grunn for videre strategiske veivalg for rekruttering. Utgangspunktet – og utfordringen – er at de ulike næringene innen fiske- og havbruksrettet virksomhet fram mot 2025 vil ha behov for å ansette 1.000 personer.

LES MER: Enormt rekrutteringsbehov i blå sektor

Tre foretak; SinkabergHansen, Moen Marin og Oppdretternes Miljøservice har eid prosjektet. Prosjektgruppa har bestått av prosjektansvarlig Frode Lauritzen (SinkabergHansen), Are Brekk (Moen Marin), Halvor Mortensen (Val FoU) og Gøril Rasmussen (prosjektet «Individuell praksis i sjømatnæringa»). Prosjektleder har vært Turid Hatling Finne fra Prosesskompetanse AS. Prosjektet er støttet økonomisk av det interkommunale omstillingsprogrammet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS).

– For å nå ambisjonene om vekst i blå sektor, konkluderes det med at det må gjøres en større innsats for å bekjentgjøre hva de enkelte næringene i regionen kan tilby av jobb- og karrieremuligheter, sier Frode Lauritzen på vegne av prosjektet.

Prosjektgruppa anbefaler igangsatt flere langsiktige tiltak for å gjøre både marin og maritim sektor mer interessant; da spesielt med tanke på barn og ungdom i skolealder:

Tettere samarbeid mellom næringsliv, barnehage, grunnskole og videregående nivå. Både skoleeiere og næringa vil få ansvar og stå for viktige element i det videre arbeid.

Sommerjobb og «Newtonrom»

Prosjektgruppa konkluderer med at næringa må ta grep for å tilby sommerjobb for ungdom allerede i 2015 – og at det arbeides videre med to forstudier:

«Newtonrom» i Ytre Namdal: Dette er et praktisk rettet, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale; med fokus på naturfag, matematikk og teknologi.

Bransjenettverk – for ulike aktører innen blå sektor, samt utdanningssektoren og fylkeskommunen.

– Areal- og naturressursene på land og sjø er Ytre Namdals største konkurransefortrinn. Gjennom strategisk næringsplan tar næringslivet i regionen sikte på å mer enn doble førstehåndsverdien knyttet til matproduksjon. Tilgangen til kunnskap og kompetanse er en av de viktigste betingelsene for å innfri forventningene til den felles næringsstrategien for Ytre Namdal. Kartleggingen avdekker et behov for tettere samarbeid mellom bedrifter, ungdom og skoler. De videre tiltakene som foreslås av prosjektgruppa er derfor både viktige og riktige, oppsummerer NYN-leder Marit Dille.