Nytt regionalt næringsselskap gir YN et liv etter NYN

Næringsarbeidet i Ytre Namdal risikerer et tomrom dersom det regionale utviklingsarbeidet ikke videreføres. Og regionen har et unikt utgangspunkt for å samle utviklingsrollene i én regional enhet, mener seniorrådgiver Kari Nystad-Rusaanes.Siden 2010 har det interkommunale omstillingsforetaket Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS) stått for ledelsen av den samordnede næringssatsingen i Nærøy, Vikna og Leka. NYN har forvaltet seks millioner kroner årlig, og bidratt i over 140 utviklingsprosjekter som har gitt ny kunnskap, nye produkter, økt produksjon og nye arbeidsplasser.

Nå forbereder både bedrifter, kommuner og utviklingsmiljø seg på livet etter at NYN-midlene tar slutt i 2016. I februar startet arbeidet for å etablere en regional struktur for næringsarbeidet i Ytre Namdal. Forretningsmodellen for det nye næringsselskapet legges fram til politisk behandling i kommunene i juni. De samme kommunene har allerede vedtatt historiens første regionale næringsstrategi som sikter mot en dobling av matproduksjonen og kraftig vekst i sysselsetting og innbyggertall.

LES MER: Dobler matproduksjonen neste ti år

Godt utgangspunkt

– Ytre Namdal er en sterk region som har sin store styrke i et utviklingsorientert og lokalt fundert næringsliv, konkluderer seniorrådgiver Kari Nystad-Rusaanes i Bodø-selskapet Bedriftskompetanse AS. Hun skal skrive forretningsmodellen for det nye utviklingsselskapet. I løpet av de siste månedene har hun kartlagt behov og ønsker gjennom nær dialog med bedrifter, næringsforeninger og utviklingsaktører i regionen.

– Omstillingsprogrammet i Ytre Namdal har fungert. Siden NYN ble etablert er det utviklet mye god og relevant kompetanse. Omstillingsorganisasjonen har vært en katalysator på flere plan, koblet aktører og miljøer, utviklet nye nettverk og ikke minst hatt god nok økonomi til å gi tilskudd til et stort antall utviklingsprosjekter. NYN har samlet regionen, oppsummerer Nystad-Rusaanes.

Dette gir Ytre Namdal et veldig godt utgangspunkt for å fortsette den regionale næringssatsingen, mener hun.

– Regionen har et unikt utgangspunkt for å forvalte de ulike utviklingsrollene i én regional enhet. Ytre Namdal risikerer et tomrom hvis den regionale satsingen ikke videreføres. Det er med andre ord ytterst nødvendig å samle kreftene, understreker Nystad-Rusaanes.

Sammen eller hver for seg?

Fredag møtte Nystad-Rusaanes representanter for næringsforeninger, kommuner, videregående skoler og kunnskapsbedrifter i Ytre Namdal Utviklingsforum (YNU) for å legge fram ulike skisser til hvordan et nytt regionalt næringsselskap kan organiseres. Fra lokalt hold pekes det på behovet for et tydelig mandat, rolleavklaring, effektivitet og økonomisk forutsigbarhet i organiseringen av NYNs «arvtager».

Samt et unisont ønske om at avviklingen av NYN ikke fører til at man går «hver til sitt» i næringspolitikken.

– Det er strategisk næringsplan for Ytre Namdal som viser vei i denne prosessen. Oppgavene i den første felles strategiske næringsplanen krever en samling av alle gode og kompetente krefter i regionen, avslutter Nystad-Rusaanes.