Samarbeider om de kloke hodene

Direkte bånd knyttes nå mellom fagskolen og rederinæringa for å rekruttere og utdanne «karriereklare» studenter. Torghatten Trafikkselskap, FosenNamsos Sjø og KB Dykk er inne med ny partnerskapsavtale hos Ytre Namdal fagskole i Vikna.– Samarbeid om å rekruttere og utdanne studenter til maritim næring er det som ligger i avtalen. Miksen av et aktivt og nyskapende «blått miljø» og fagskolens kompetanse, beliggenhet og omdømme kan vise seg som en real vinneroppskrift, mener fagleder ved Ytre Namdal Fagskole (YNF), Kåre Kvaløy.

Med utgangspunkt i Rørvik er det i en årrekke sluset ut nye skipsoffiserer. Nå i 2015 har fagskolen også maskinistutdanning på beddingen; som resultat av innspill og ønske fra næringa selv. Konkret Torghatten Trafikkselskap (TTS).

– Suget etter både skips- og maskinoffiserer er påtakelig. Avtalene med de konkrete partene innebærer et forpliktende samarbeid for å gi studentene et fortrinn i erverv av nødvendig opplæring og fartstid som behøves for å løse sertifikat etter endt skolegang, sier Kvaløy.

Søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er inne, og per i dag er det ikke klart om Ytre Namdal fagskole får sin maskinistutdanning. Men målsettingen er å «fyre opp» med en pilotklasse kommende maskinister fra høsten av.

«Kortreist mannskap»
For de enkelte foretakene i samarbeidet innebærer det at rederiene i høy grad vil kunne sikre seg kvalifisert og anbefalt personell til sine skip og operasjoner i framtida.

– Vi er inne i en periode med klar vekst. Gjennom formalisert partnerskap med den maritime fagskolen kan vi på sikt få større sikkerhet for både kvalifiserte og motiverte ansatte. Det sier daglig leder Ola Krystad i KB Dykk AS; viknarederiet som i år utvider staben fra 12 til 25 medarbeidere.

– Særlig er det et poeng at båter og materiell i vår næring stadig blir større og mer omfattende, slik at vi trenge folk med dokumenterte kvalifikasjoner og sertifikat, sier Krystad.

I den gjensidige partnerskapsavtalen vil YNF ha ansvar for folket i studietida, mens bedriften så å si må stå ved roret og ansvaret etter endt skolegang. FosenNamsos Sjø, ved rederisjef Arild Hoff, er som partner opptatt av både å styrke det marine clusteret og legge til rette for regional rekruttering

– Konseptet «kortreist mannskap» er viktig for FosenNamsos Sjø. I mange tilfeller ønsker vi kvalifiserte medarbeidere som kan bo hjemme og ha oppmøteplass i jobben. Det betyr åpenbare fordeler for alle involverte parter, sier Hoff som ikke minst peker et skrikende behov for maskinister.

Lite stryk og frafall
– Fra vår side opplever vi at både høy gjennomføringsprosent og ikke minst gode faglige resultat er med på gjøre fagskolen interessant, melder Kvaløy. Partnerskapet innebærer at fagpersonalet ved YNF på grunnlag av bestemte kriterier vil anbefale studenter for bedriften – og at studenter vil bli vurdert som kandidater etter et år. Da vil studenten bli koblet opp mot bedriften, hvor det tegnes avtale om kadett/lærlingplass og eventuelt stipendordning for den enkelte.

– Vi ser det som viktig at fra vår side legges opp til god kontakt med bedriftene når «forholdet» er etablert. Når partnerskapene nå kommer i gang, vil bedriftene melde behov for antall kandidater et år i forveien eller etter avtale, sier Kåre Kvaløy.

Vil styrke ytterligere
Administrerende direktør i Norsk Fisketransport (NFT), Harry Bøe, ser meget positivt på at kystens blå næringer – «den nye oljen» – kan få mer strukturert innretning på rekruttering og utdanning av nye fagfolk. NFT har ennå ingen egen avtale med fagskolen, men de nære partnerne TTS og FosenNamsos Sjø er inne.

– Det mangler ikke på folk som gjerne vil inn hos oss, men det er åpenbart en styrke at kvalitet og sikring av kompetanse kan komme i en mer organisert form. Rekruttering av tilstrekkelig antall dyktige og motiverte folk blir en av de viktige faktorene når virksomhetene skal utvikles videre, sier Bøe.

For de som kan tenke seg et videre utdanningsløp i den maritime leia, enten de kommer fra yrkeslivet eller det videregående skoleløpet, så er 15. april i første omgang en viktig dato å forholde seg til.

– Vi er glad for de konkrete partnerskapsavtalene og ser fram til at aktuelle kandidater kontakter fagskolen rundt hva de eventuelt kan etablere og gjennomføre av karriereløp. Fra YNF sin side ønsker vi å være en god og tilstedeværende partner for de «blå» næringene, sier fagleder Kåre Kvaløy.