Skal møte bedriftenes bestilling for 2025

Siden 2010 har omstillingsforetaket NYN stått sentralt for næringsutviklingen i Ytre Namdal. Nå forbereder utviklingsaktørene i regionen seg på livet etter NYN.Det interkommunale omstillingsforetaket Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS) ble opprettet i 2010 for å lede og samordne det ekstraordinære næringsutviklingsarbeidet i Nærøy, Vikna og Leka. Siden oppstarten i 2010 har NYN forvaltet seks millioner kroner årlig, og vært involvert i godt over 120 utviklingsprosjekter. Slik har omstillingsarbeidet bistått ulike virksomheter i regionen med å innhente ny kunnskap til videre utvikling. Det har ført til ny eller økt produksjon, flere ansatte og tro på fortsatt vekst og utvikling hos bedriftene. Næringslivets målsettinger er kommet klart fram gjennom ambisiøse målsettinger fram mot 2025 i regionens første felles næringsstrategi, som behandles av kommunestyrene i mars.

Etablerer varig samarbeid

Nå forbereder både NYN og andre offentlige og private næringsaktører i regionen seg på et etter at de ekstraordinære omstillingsmidlene tar slutt ved utgangen av året. Tirsdag gikk startskuddet for arbeidet med å etablere en varig og regional struktur på næringsarbeidet i Ytre Namdal, i møte med regionens offentlige og private utviklingsaktører i samarbeidsorganet Ytre Namdal utviklingsforum.

SE_oppstartsmøte_ill_800px

– Det samarbeidet som allerede er etablert gjennom NYN og andre utviklingsaktører skal danne grunnlaget for å realisere vekstpotensialet som finnes. Et videre samarbeid er dessuten helt sentralt for å innfri målsettingene i Strategisk næringsplan, sier daglig leder i NYN Marit Dille.

Klart før sommerferien

En forretningsplan for det nye næringsselskapet skal etter planen legges fram til politisk behandling i kommunene før sommerferien. Før den tid skal styringsgruppa, hvor alle kommunene er representert, meisle ut strategier, tjenestetilbud, selskapsform, organisering og finansiering.

– I løpet av seinvinteren og våren skal vi gjennomføre flere samlinger der vi kartlegger næringsgrunnlag og ser på strukturelle forhold i Ytre Namdal, utvikler en forretningsplan og konkretiserer hvilke innsatsområder som skal prioriteres i de første årene, forklarer prosessleder Kari Nystad-Rusaanes, som er engasjert fra Bodø-selskapet Bedriftskompetanse AS for å sørge både retning og framdrift i den viktige prosessen.