Ber om politikernes støtte til Matregionen

I mars behandles Strategisk næringsplan Ytre Namdal 2015-2025 (SNP) i kommunestyrene i Nærøy, Vikna og Leka. Regionens næringsliv får da vite om lokalpolitikerne stiller seg bak bedriftenes ambisiøse vekstmål de neste ti årene.Det interkommunale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) har utarbeidet SNP på bestilling fra de samme kommunepolitikerne. Planen er utarbeidet med hjelp av 10 tematiske arbeidsgrupper med til sammen 50 beslutningstakere fra privat og offentlig virksomhet, med overvekt fra næringslivet.

Matregionen

sjøarealer_yn_650px
Ytre Namdals samlede arealer på hav og land danner grunnlaget for ymatproduksjon og verdiskaping i et betydelig omfang. Innen 2025 skal verdien av distriktets oppdrettslokaliteter, beiteområder og landbruksareal mer enn dobles. ILLUSTRASJON: Kystverket

Gjennom SNP definerer næringsregionen Ytre Namdal seg som en matregion. På land- og sjøarealene i de tre kommunene produseres det i år 150.000 tonn mat til en førstehåndsverdi tilsvarende om lag 300.000 kroner per innbygger.

I 2025 vil Matregionen ha doblet matproduksjonen. Førstehåndsverdien av denne forventes å passere 600.000 kroner per innbygger. I vekstambisjonene ligger også økt verdiskaping og sysselsetting i hele matverdikjeden, samt at antall innbyggere i regionen passerer 12.000.

LES MER: Dobler matproduksjonen

Fem strategier

Næringslivets visjon er å utvikle en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsvilje. For å lykkes, peker bedriftene på forvaltning av naturressurser, forutsigbare rammevilkår, felles planer og strategier (SNP), økt kunnskap og innovasjonskraft, rekruttering, internasjonalisering, infrastruktur, risikokapital og lokalt eierskap som viktige forutsetninger.

Disse forutsetningene står derfor sentralt i næringsplanens fem strategiske satsingsområder:

  • Bærekraftig matproduksjon
  • Bærekraftig industri
  • Bærekraftig service
  • Bærekraftig kunnskap
  • Bærekraftig infrastruktur

LES MER: Trenger 1000 nye ansatte

Kommunene tett på

Eierkommunene har sittet tett på arbeidet med SNP. Daglig leder i NYN har vært prosjektleder, mens styringsgruppen har bestått av:

Tor Henning Jørgensen Styreleder NYN IKS leder
Steinar Aspli Ordfører i Nærøy medlem
Reinert Eidshaug Ordfører i Vikna medlem
Per Helge Johansen Ordfører i Leka medlem
Ingunn L. Lysø Politiker i Nærøy medlem
Lars Halvar Nilssen Politiker i Vikna medlem
Arnfinn Holand Politiker i Leka medlem

Etter kommunenes behandling av SNP YN 2015-2025, vil det bli utarbeidet forslag til forretningsplan for et samordnet regional enhet for næringsutvikling, basert på oppgaver som er framkommet i planarbeidet. Det er et mål om at ny enhet overtar avslutningen av omstillingsprogrammet i 2015.

LES MER: Skal møte bedriftenes bestilling for 2025

De folkevalgte i Nærøy skal ta stilling til innholdet i Strategisk næringsplan 3. mars. I Vikna og Leka skal saken behandles når kommunestyrene trer sammen 26. mars