Næringslivet spår raskere vekst i YN

Ambisjonsnivået til ytternamdalsk næringsliv slår føttene unna SSBs mest optimistiske framskrivinger av befolkningsutviklingen i regionen. Matregionen vil i 2025 ha mer enn fordoblet produksjonen.Kommunene i Ytre Namdal har gitt NYN IKS mandat til å utvikle strategisk næringsplan og fremtidig organisering av næringsarbeidet i regionen (SNP YN). I alt er 10 faggrupper etablert for å meisle ut målsettinger og strategiske veivalg for regionalt næringsliv. På et arbeidsmøte med de ti faggruppene i Ottersøy i dag, presenterte sekretær Torkil Marsdal Hanssen en foreløpig oversikt over 10-ambisjonene.

Når 2040-nivå 15 år før
– Kommunene bør allerede nå forberede seg på en befolkningsvekst som overgår selv de mest optimistiske framskrivingene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I 2015 kan matproduksjonen passere 300 000 tonn i året. Realistiske prognoser fra de viktigste bransjene, som i dag står for om lag en tredjedel av sysselsettingen i Ytre Namdal, viser at disse områdene alene vil skape 500 nye arbeidsplasser de neste ti årene, sier Marsdal Hanssen. Torkil_Marsdal_Hanssen_650

De 500 forventede nye jobbene tilsvarer alene en samlet sysselsettingsvekst på 10 % fram til 2025. SSBs høyeste framskriving av befolkningsutvikling spår 7,9 % vekst i folketallet fram til samme tid.

– Basert på beskjeden fra næringslivet, må nok Ytre Namdal nærme seg høy prognose for 2040 for å sikre regionen nok arbeidskraft i 2025. Det tilsvarer en befolkningsvekst på 2 000 personer, sier Marsdal Hanssen.

Strategiske veivalg
De ti faggruppene, som består av hovedsakelig representanter fra næringsliv, har framskaffet dokumentasjon og framskriving av næringenes utviklingsmål. De skal nå foredle datagrunnlaget, og utmeisle de endelige strategiene for hvordan vekstmålene skal nås.

Marit_Dille_2014hI dag drøftet de også hvordan det offentlige og private næringsarbeidet i regionen kan organiseres for å gi bedriftene nødvendig utviklingsbistand. I dette bildet ble pågående regionaliseringsdebatt og kommunereform også løftet opp. Den fellesregionale næringsplanen for Ytre Namdal vil bidra til å synliggjøre regionens samlede styrke.

– Et utkast sendes ut på høring senere i høst. Målet er at NYN kan overrekke kommunene en god bestilling fra regionens næringsliv i februar 2015, sier daglig leder Marit Dille i NYN, som leder den regionale planprosessen.