Vekket interesse på Nor-Fishing

Nytenkende fiskeri- og sjømatbedrifter fra Ytre Namdal var godt synlig og fikk positiv oppmerksomhet under Nor-Fishing 2014 i Trondheim denne uka.Nor-Fishing 2014 ble høytidelig åpnet tirsdag av HM Dronning Sonja og fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Aspaker pekte på at messen med 430 utstillere fra 23 nasjoner er et fantastisk utstillingsvindu for kunnskap og teknologiutvikling.

Her har også Ytre Namdal gjort seg godt synlig for resten av verden, under fellesstanden Namdal Aqua som fyller en betydelig del av den såkalte Trøndelagsstanden. 33 bedrifter og virksomheter har vært representert, blant dem Sikkerhetssenteret og fiskematprodusenten Rørvik.

NorFishing1_650Mest oppmerksomhet har kanskje Kysthavnalliansen mellom Ytre Namdal, Hitra/Frøya og Kristiansund fått. Styringsgruppen i det regionale havneprosjektet i Ytre Namdal, som nå legger fram sin innstilling til hvordan et regionalt havneselskap for Ytre Namdal kan se ut, var også samlet i Trondheim denne uka. I samarbeid med havnemyndighetene og sjømatprodusentene på Nordmøre, Hitra og Frøya og sjømatprodusentene, står Ytre Namdal i spissen for å utvikle nye effektive og miljøvennlige logistikkløsninger for sjømateksport til Europa.

Fiskeriministeren understreket under Nor-Fishing 2014 også behovet for at Norge må satse tungt på forskning og utvikling for å kunne videreutvikle fiskeri- og sjømatnæringen. Ministeren har nylig mottatt to rapporter om lønnsomhet og konkurransekraft i sjømatindustrien, som inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

Universitet i Tromsø har sett på rammevilkårene for sjømatindustrien og drøfter i hvilken grad og på hvilken måte de sektorspesifikke rammevilkårene påvirker sjømatindustriens muligheter til å være lønnsom og konkurransedyktig i et globalt sjømatmarked. Sintef Fiskeri og havbruk sin rapport gi en oversikt over FoU, kompetanse og innovasjon i sjømatindustrien. Analysen peker også på utfordringer som bidrar til å redusere verdiskapingen og angir tiltak for å bedre dette.

– Jeg venter spent på Sjømatindustriutvalgets endelige konklusjoner, og har allerede startet forberedelsen til oppfølging av utvalgets tilrådninger. Regjeringen tar sikte på å fremme en melding til Stortinget og forslag til aktuelle lovendringer høsten 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.