Inviterte politikerne til framtida

Utviklingsaktørene i regionen inviterte sist uke Kystgruppen (Ytre Namdal regionråd) og formannskapene i Leka, Vikna og Nærøy til høyttenking om framtidas regionale næringsutvikling.Det regionale utviklingsselskapet NYN IKS og Ytre Namdal Utviklingsforum (YNU) presenterte seg for regionpolitikerne. Før de to inviterte til workshop om regional næringsutvikling, presenterte også Fylkesmannen i Nord-Trøndelag de foreløpige innretningene i regjeringens kommunereform – som vil få betydning for næringslivet i Ytre Namdal.

Kikket i glasskula
Gjennom workshopen kom politikerne fram til at en storkommune bestående av Leka, Vikna og Nærøy – eventuelt også med Bindal – vil kunne gi næringslivet bedre arealutnyttelse og mer effektiv saksbehandling, hvor bedrifter kan forholde seg til én kommune – og ikke tre, som i dag.

– Vi ser viktigheten av å jobbe regionalt innen næringsutvikling, spesielt innenfor infrastruktur og tilrettelegging. Allerede jobber Ytre Namdal sammen om flere strategisk viktige prosesser som flyplass, havn, vei og arealplan for sjø, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

En storkommune eller gjennom å samle ressurser gjennom regionalt samarbeid vil også kunne sikre kompetanse på viktige offentlige tjenester, samt gjøre det lettere å løfte store prosjekter og styrke regionens konkurransekraft, mente politikerne.

Tilretteleggerrolle
– Det viktigste, uansett om regionen består av en, tre eller fire kommuner, vil være at det er vilje og kraft til utvikling i regionen. Når beslutninger er tatt, må man gå for det som er besluttet – selv om man kanskje ikke er 100 prosent enig i alle detaljene, sa politikerne.

Gjennom konkrete utfordringer, knyttet til både skole- og barnehagestruktur samt spørsmål knyttet til lokalisering av ny industri, tydeliggjorde politikerne sin egen og kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet.

– Det er bedriftene selv som tar endelig stilling til hvor virksomhet etableres, men beslutningene tas på bakgrunn av hvor man finner tilfredsstillende arealer, infrastruktur og arbeidskraft. Vekstpotensialet for matproduksjonen i Ytre Namdal er enormt, og det er viktig at vi klarer å planlegge for framtida og legge til rette for at vi kan utnytte potensialet for økt verdiskaping i regionen, sa politikerne.

Ytre Namdal Utviklingsforum
YNU ble etablert i 2011 på initiativ fra næringsforeningene i Vikna og Nærøy, og samler 13 offentlige og private utviklingsaktører i regionen.

– Det regionale samhandlingsforumet drøfter felles utfordringer og muligheter, initierer fellestiltak og bidrar til et mer koordinert og helhetlig utviklingsfokus i Ytre Namdal. YNU har spesielt fokus på rekruttering, kompetanse, omdømme og profilering samt nettverksbygging, fortalte Torkil Marsdal Hanssen, som representerer en av de private aktørene i forumet.