Har tro på båtrute til Brønnøysund

Frode Lindberg og Audhild Bang Rande mener det er gode muligheter for etablering av hurtigbåtrute mellom Rørvik, Leka og Brønnøysund.Daglig leder Frode Lindberg i Kystriksveien Reiseliv AS og prosjektleder for Trollfjell Geopark, Audhild Bang Rande, har på oppdrag fra NYN IKS utredet muligheter og kritiske suksessfaktorer for etablering av en båtrute mellom Rørvik, Leka og Brønnøysund.

Idéen om hurtigbåtforbindelse mellom Rørvik, Leka og Brønnøysund er frontet av Leka-ordfører Per Helge Johnsen. Rapporten «Utvikling av en opplevelsesbasert båtrute mellom Rørvik, Leka og Brønnøysund» gir ordføreren rett i at det er gode muligheter for en slik båtrute. Konklusjonene baseres på regionale reiselivsprodukter, eksisterende kunder og samtaler med sentrale reiselivsaktører.

– Det er kritisk å engasjere næringen til å bli gode selgere av tilbudet og at disse har egeninteresse i å bidra til flest mulig passasjerer. Tilbudet vil mest sannsynlig ikke kunne overleve om det lanserer som et ordinært transporttilbud. Det må være fokus på opplevelsen. Vi anbefaler at det settes i gang et ettårig utviklingsprosjekt som tar sikte på å utvikle den opplevelsesbaserte båtruten mellom Rørvik, Leka og Brønnøysund, skriver Bang Rande og Lindberg i rapporten.

De peker på flere viktige forutsetninger som må på plass for å lykkes kommersielt:
• Tilbudet må oppleves som et opplevelsestilbud og ikke et ordinært transporttilbud
• Leka vil være salgsargumentet, og det landbaserte tilbudet på Leka må utvikles med 2-3 turforslag.
• Kunden må kjøpe opplevelsen og ikke transporten

Rapporten konkluderer med at båtruten vil ha behov for offentlig finansiering, spesielt det første året.

– Om man skal rekke å teste ut ruten sommeren 2015, må hovedprosjektet etableres raskt. Deler av markedsføringstiltakene, valg av transportør og igangsetting av utviklingstiltak må være klar allerede til oktober 2014. Om det ikke er realistisk å rekke dette, bør prosjektet utsettes ett år, skriver de to.