Her produseres mat for 3 milliarder

Den direkte verdiskapingen fra matproduksjonen i Ytre Namdal har allerede passert 3 milliarder kroner. Dagens varestrøm inn og ut av regionen tilsvarer 100 vogntog daglig. Er det rart at Ytre Namdal er opptatt av samferdsel?2014_befaringGutvik
Lekaordfører Per Helge Johansen orienterer kolleger, regionalt næringsliv og veimyndigheter under befaring i Gutvik. Foto: Marit Dille.

Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal (RIPYN) inviterte tirsdag og onsdag representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen til å drøfte vei og samferdsel med næringsliv og kommuner i Ytre Namdal. De besøkende fikk tydelig beskjed om hvorfor regionen er så opptatt av nettopp vei.

3 milliarder fra mat
Med utgangspunkt i tallmateriale som ytternamdalsk næringsliv nå selv bidrar til å framskaffe gjennom arbeidet med felles, strategisk næringsplan for Ytre Namdal, tegnet daglig leder Marit Dille i NYN IKS et bilde av en matproduserende region av stort format:

Årlig førstehåndsverdi av matproduksjonen i regionen har allerede passert 3.000 millioner kroner: Førstehåndsverdien av fisken som fiskere leverer ved mottakene i regionen er om lag 33 millioner kroner. Landbruket omsetter for 250 millioner kroner, mens den årlige lakseproduksjonen har en førstehåndsverdi på 2.750 millioner kroner. I disse tallene inngår ikke videreforedling utover slakting av oppdrettsfisk.

– Tallene illustrerer størrelsen på matregionen Ytre Namdal. Til sammenligning eksporterte Nord-Trøndelag for 6 milliarder kroner i 2009, noe som utgjorde om lag 43.000 kroner per nordtrønder. Realverdiskapingen fra matproduksjonen i Ytre Namdal tilsvarer over 300.000 kroner per ytternamdaling, sier Dille.

100 vogntog daglig
Volumene fra matproduksjonen i Ytre Namdal er også betydelige: Det slaktes over 100.000 tonn laks, produksjonen av melk og kjøtt fra landbruket er på 24.000 tonn mens det i fjor ble tatt i mot 4.660 fisk ved mottakene.

– Og så godt som all mat produsert i Ytre Namdal, fraktes ut av regionen. Først og fremst med vogntog, sier Dille.

Transport av matprodukter ut av regionen legger allerede i dag beslag på over 6.000 vogntog årlig. I tillegg kommer øvrig inn- og uttransport av gods. En varestrømsanalyse gjennomført i Ytre Namdal i fjor, viser en total godsmengde på 750.000 tonn årlig.

– Dette volumet tilsvarer drøyt 37.000 vogntog, 102 vogntog hver eneste dag gjennom hele året! sier Dille.