Første etappe unnagjort

Ti arbeidsgrupper med sterk deltakelse fra næringslivet i Ytre Namdal har levert sine statusbeskrivelser og første mulighetsanalyser til en ny, felles næringsplan for regionen.Et 30-talls næringslivsrepresentanter fra Ytre Namdal er direkte involvert i arbeidet med å utforme Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2023. Tirsdag 6. mai 2014 møttes ledere og sekretærer fra de ti tematiske arbeidsgruppene i Ottersøy, for å gjennomgå arbeidsgruppenes første leveranser til den felles planen.

De ti arbeidsgruppene dekker de blå bransjene (marin og maritim), teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting (TIFT), landbruk, reiseliv, service og handel samt offshore – i tillegg til bransjeoverskridende temaer som kompetanse, utdanning og FoU, infrastruktur og offentlige tjenester.

Siden arbeidet ble igangsatt i mars, har arbeidsgruppene jobbet for å få fram tallgrunnlag og en så god beskrivelse av nåsitasjonen som mulig innenfor sine temaer. I tillegg har gruppene vurdert mulighetene og utfordringene for videre utvikling.

– Arbeidsgruppene har jobbet godt og levert en stor mengde kunnskap som vi skal bygge den felles næringsstrategien for Ytre Namdal på. Så langt er jeg svært tilfreds med engasjementet som næringslivet viser. Allerede ser vi at det er utviklende at representanter for næringsliv og det offentlige møtes – på tvers av bransjer og sektorer – for å diskutere felles utviklingsstrategier, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

Fram mot slutten av juni skal arbeidsgruppene jobbe videre med å konkretisere utviklingsmål og -strategier for sine fagområder fram mot 2023.