Båtførere på pilotkurs

Ytre Namdal videregående skole har startet opp et pilotkurs for førere av oppdrettsbåter. Havbruksnæringa i Ytre Namdal er dermed i forkant av innføringen av nye kompetansekrav.Kurset er etablert på initiativ fra havbruksnæringen. I november 2012 satte FHL sammen et arbeidsutvalg som i dialog med Sjøfartsdirektoratet har arbeidet med kompetansekrav og byggekrav for arbeidsbåter. NYN – gjennom prosjektkoordinator for marin og maritim sektor, Ragnar Sæternes – har deltatt i arbeidsutvalget. Han har representert aktørene Midt-Norsk Havbruk, SalmoNor, Sinkaberg-Hansen, Emilsen Fisk, Bjørøya Fiskeoppdrett og Val videregående skole. Målet har vært å utarbeide et hensiktsmessig kompetansebevis (sertifikat) for arbeidsfolk i næringen.

Fortrinn og styrket kvalitet
– Kurset er lagt på videregående nivå. Ytre Namdal videregående skole med sitt tette samarbeid med Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR), har et fortrinn for å kunne gi denne opplæringen. SSR har en fartøysimulator som også retter seg mot oppdrettsnæringen. Simulatoren vil styrke kvaliteten opplæringen, sier Ragnar Sæternes.

Nye forskrifter
Når ny bygge- og tilsynsforskrift for mindre lastefartøy trer i kraft i løpet av 2014, må førerne av slike båter ha sertifikat for å føre fartøyene. Havbruksnæringens service- og arbeidsfartøyer vil utgjøre hovedgruppen av de fartøyer hvor førerkompetanse må oppgraderes.

Nedre fartøystørrelsesgrense for sertifikatkrav er ikke fastlagt ennå. Sjøfartsdirektoratet foreslår 8 meter, mens næringens høringssvar til forskriften foreslår 10,67 meter. I arbeidet med tilrettelegging av kompetansehevingen har arbeidsutvalget – i nær kontakt med Sjøfartsdirektoratet – fått lov til å bygge opp forslaget til fagplaner for et studium som fører fram til sertifikat i en nyopprettet sertifikatklasse D5A hvor A står for Akvakultur. Pilotkurset vil ha som formål å prøve ut fagplanens innhold og timetall for de ulike moduler, undervisningsform, faglitteratur, praktisk opplæring, prøver og eksamensopplegg.

Arbeidsutvalget har også arbeidet med bygge- og tilsynsforskrifter.