Oppdretterne vil ta miljøansvar

En gruppe oppdrettsselskaper i Midt-Norge har gjennomført et prosjekt der gjenvinning av utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen var hovedtemaet.Havbruksnæringen bidrar årlig med utrangerte nøter, merdringer, fôrslanger, stål og tauverk. Det er behov for solide og varige returordninger som sikrer effektiv og miljøriktig ombruk, innsamling og gjenvinning av dette materialet. Med gode systemer på plass kan dette kanskje være en ressurs og ikke en ekstrakostnad slik det er mange steder i dag.

Merdkapping
Containerservice Ottersøy AS har utviklet en egen innsamlingstjeneste for plastavfall fra oppdrettsnæringa. – Oppdrettsnæringen har tiltro til dagens avfallsaktører og mener at disse er best egnet til å finne løsninger, sier prosjektkoordinator Ragnar Sæternes i NYN. Foto: Containerservice Ottersøy AS.

Ytre Namdal går foran
NYN har sammen med Lerøy Midt AS, Marine Harvest Norway AS og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening utgjort arbeidsgruppen som har kommet med flere anbefalinger. Ragnar Sæternes representerte NYN og Frank Øren deltok fra Marin Harvest. Stig Ove Avset og Brit Blomsø representerte henholdsvis Lerøy Midt og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Videre aktører i prosjektet har vært Roald Dolmen fra Midt-Norsk Havbruk, Roar Myre fra SinkaBerg-Hansen, Kjell Ivar Sørøy represnterte SalmoNor, Alf Jostein Hakkebo og fra akvARENA deltok Trude Olafsen.

Trenger returordning
Gjennom prosjektet har oppdrettsaktørene opparbeidet seg mer kunnskap om gjenvinningsmarkedet og vurdert hvordan næringen bør jobbe fremover. Gruppen har med utgangspunkt i kunnskapen kommet til at næringen har behov for solide, varige og godt dokumenterte returordninger. Dette skal sikre effektiv og miljøriktig ombruk, innsamling og gjenvinning av utrangert oppdrettsutstyr.

Gode ordninger vil bidra til mer effektiv drift av oppdrettsaktiviteten og det vil styrke omdømmet til næringen. Arbeidsgruppen vil ikke anbefale å etablere en vederlagsfinansiert bransjeordning for innsamling og gjenvinning av utrangert oppdrettsutstyr fordi det foreligger løsninger på avfallet i dag. Utstyret utgjør relativt små mengder, og det oppstår svært spredt langs kysten.

Stiller krav
Arbeidsgruppen mener at næringen må prioritere å stille tydelige krav og utarbeide felles maler til dokumentasjon som viser hva som skjer med avfallet etter at det er hentet. Det må informeres og motiveres bredt i næringen om de muligheter som finnes og hvilke krav man bør stille. Det er viktig å ha en god dialog med de ulike selskaper innen gjenvinning og bidra til å utvikle disse.

– Vi ser at dokumentasjonen ikke er god nok når næringen sender fra seg utstyret. I Ytre Namdal og langs kysten for øvrig er det my av slikt utstyr. Containerservice Ottersøy AS tar i mot mye plastråstoff i dag og selskapet kan videreutvikle seg gjennom våre anbefalinger. Oppdrettsnæringen har tiltro til dagens avfallsaktører og mener at disse er best egnet til å finne løsninger, sier prosjektkoordinator Ragnar Sæternes i NYN.