Skal sikre at YN når sine mål

NYN-styret ber eierkommunene om mandat til å forberede det framtidige arbeidet med næringsutvikling i Ytre Namdal.Omstillingsprogrammet i Ytre Namdal løper i perioden 2010-2015. I denne perioden har det foregått og foregår det et intensivt næringsutviklingsarbeid med betydelig større ressurser enn hva kommunene Nærøy, Vikna og Leka hadde i forkant av omstillingsperioden. En er nå inne i siste halvdel av programmet, og det fokuseres på hva som kan forventes i etterkant av omstillingsarbeidet. Utfordringen er å finne en videreføring som:

• Bygger videre på den kompetanse, erfaring og læring som er gjort i omstillingsarbeidet
• Ivaretar og følger opp de relasjonelle, menneskelige og finansielle investeringene som er gjort i omstillingsperioden
• Finner en ny finansiell og organisatorisk plattform for videreføring som er tilpasset nye rammevilkår, og ofte en endret situasjon

NYN-styret har gjennomført en forstudie for å finne den framtidige organiseringen av næringsarbeidet i regionen. Den framtidige organiseringa skal i et tett samspill med næringsliv, kommuner og andre sentrale aktører videreføre omstillingsprogrammets langsiktige mål og ambisjonsnivå med fokus på næringsutvikling.

I notatet «Alternative modeller for framtidig organisering og finansiering» beskrives mulige og realistiske måter å organisere, drive og finansiere utviklingsarbeid på i regionen. Alternativene er basert på møter og intervjuer med nøkkelaktører i næringsliv, kommunene, fylkeskommunen og Innovasjon Norge, samt med næringsforeningene og utviklingsaktører i regionen.

Styret i NYN IKS anbefaler at Nærøy, Vikna og Leka gir NYN mandat til å igangsette et forprosjekt som skal forberede en framtidig enhet for næringsutvikling i Ytre Namdal. Kystgruppen behandler saken onsdag 29. januar. Innstillingen følger NYN-styrets anbefaling.

Blant de viktige oppgavene i et eventuelt forprosjekt, vil være å få på plass en felles strategisk næringsplan for Ytre Namdal.