Delt løsning for havneterminal?

En delt løsning mellom flere havner på begge sider av Nærøysundet kan bli aktuelt ved etablering av havneterminal i Ytre Namdal. Det tror leder for prosjektet Havnesamarbeid i Ytre Namdal, Jon L. Gjemble (innfelt).Den pensjonerte logistikkdirektøren i Norske Skog laget i fjor en varestrømsanalyse for Ytre Namdal som viser at over en million tonn gods transporteres inn og ut av regionen årlig, mesteparten over veg. En slik mengde gods mente han kunne danne grunnlag for økt verdiskaping i Ytre Namdal ved bedre koordinering og strategiske investeringer i havneinfrastruktur.

Gjennom det interkommunale utviklingsselskapet NYN ble det etter dette gitt 200.000 kroner til forprosjektet, Havnesamarbeid i Ytre Namdal, der Gjemble nå er prosjektleder. Målet for prosjektet er å styrke regionens konkurransekraft og verdiskaping gjennom økt samarbeid, blant annet ved å bidra til at en større andel av godstrafikken føres over fra bil til båt. Det endelige målet for prosjektet er å etablere et eget havneselskap for Ytre Namdal – helst allerede fra 1. januar 2015. Når det er gjort kan arbeidet med en eller flere havneterminaler og en regionhavn for Namdalen starte.

30 aktuelle havner
– Målet er å gagne næringslivet i de tre kommunene i Ytre Namdal, slik at det kan opprettholde aktiviteten og helst ekspandere. Til det trengs det bedre logistikkforhold. Akkurat nå er vi i gang med å kartlegge et hundretalls havner og kaier i Vikna, Nærøy og Leka. Mange er små og mange er ikke i bruk, men mellom 20 og 30 av disse vil vi se nærmere på, forteller Gjemble.

– Vi har ikke mandat til å vurdere plassering av terminalhavn, men slik jeg ser det vil leia langs Nærøysundet ha enormt stor betydning for hvor lett det vil bli å få vegtransport over på sjø. Jeg ser ikke bort fra at det gunstigste vil være en delt løsning på begge sider av Nærøysundet, med ulike havner for ulike typer gods. Det viktigste er at dette arbeidet blir godt strukturert.

Container-transport av fisk
Gjemble peker blant annet på at det skal etableres en egen tømmerterminal for distriktet, og at denne etableringen må ses i sammenheng med det øvrige behovet for godstransport. Arbeidet med en tømmerterminal vil ikke komme skikkelig i gang før havnesamarbeidet i Ytre Namdal er kommet inn i faste former, tror Gjemble.

varestrøm_650x250
Jon L. Gjemble (i midten) leder prosjektet Havnesamarbeid i Ytre Namdal. Her sammen med havnefogd Paul I. Dekkerhus (t.v.) i Rørvik havn og Asle Andersen i Rørvik havneterminal, som begge er med i arbeidsgruppa for prosjektet.

Han forteller videre at containerrederiet Mærsk Line nå arbeider med en container-løsning for transport av fersk fisk til Asia og Amerika. Dette er en løsning som skal erstatte en svært kostbar og ikke særlig miljøvennlig flytransport. En prøvedrift av denne løsningen ventes å bli satt i gang i nær framtid. Rederiforbundet (Short Sea Shipping) arbeider også med et opplegg med en kystferge som har daglig frekvens, og som kan koordineres med nærskipsfarten til europeiske havner.

– Begge disse tiltakene tilsier at det er viktig å komme i gang med et havnesamarbeid og en havneløsning for Ytre Namdal så fort som mulig, sier Gjemble, som i morgen, fredag, skal presentere arbeidet med prosjektet så langt under et seminar om havnesamarbeid i Namsos.