– Trenger teknofond for havbruk

FoU-koordinator i NYN, Ragnar Sæternes, reagerer på at innovasjonsprogrammet MAROFF ikke bevilget ei eneste krone til havbruksrettede prosjekter i desember. To søknader fra Ytre Namdal fikk avslag.Innovasjonsprogrammet MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge. Programmet forvaltes av Norges forskningsråd, og støtter prosjekter som er innrettet mot tre sentrale innovasjonsområder; miljø, avansert logistikk/transport og krevende miljøvennlige maritime operasjoner. Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer fartøy og til havbruksanlegg.

Teknologifond for havbruk
11. desember behandlet programstyret høstens søknad. Totalt ble det bevilget 93,9 mill. kroner til 18 nye prosjekter med oppstart i 2014. Ingen av de godkjente prosjektene er havbruksrelaterte.

– Dette viser at den tredje største næringa i Norge, havbruksnæringa, trenger et eget FoU-fond for teknologiutvikling, sier Ragnar Sæternes, FoU-koordinator i det regionale utviklingsselskapet NYN IKS.

Viktig for næringa
To av de 49 søknadene som lå til behandling hos MAROFF-styret i desember, involverer namdalske aktører. Begge prosjektene ville ha involvert SINTEF og andre kunnskapsmiljøer, og rettet seg mot teknologiutvikling for havbruksnæringa. Det ene prosjektet er rettet mot kunnskapsutvikling om fartøyer til undervannsoperasjoner under ekstreme forhold.

– Dette prosjektet er viktig for oppdretterne, blant annet fordi oppdrettsanlegg i framtida kan bli plassert lenger ut fra kysten enn i dag. Samtidig kommer det myndighetskrav om mer visuell inspeksjon av anlegg. Da er det viktig at også fartøyene som benyttes til denne typen inspeksjoner henger med i utviklinga, sier Sæternes.

NYN vil bistå
Det andre avslaget ble gitt til et miljøprosjekt med fokus på overvåking av lokaliteter og rømmingsrisiko, med en ytternamdalsk bedrift i midten av et solid, nasjonalt kunnskapsnettverk.

– Vi anser begge FoU-prosjektene som viktige for norsk havbruk, men satsingene er også svært viktige for å videreutvikle den viktige leverandørnæringa i vår region. NYN vil derfor se på alternative løsninger for å sikre at kunnskapsnettverkene fra disse prosjektene videreføres. Det vil selvfølgelig tone ned forskningsfokuset i prosjektene, men vi vil også se på muligheten for å få finansiert deler av denne forskninga gjennom Regionalt forskningsfond Midt-Norge, sier Sæternes.