NYN skal gi varige resultater

Styret i NYN IKS anbefaler kommunene å vedta Reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Samtidig vil styret at NYN skal forsterke fokuset på de langsiktige resultatene av omstillingsprogrammet.Styret har godkjent handlingsplanen for NYN i 2014. Dette dokumentet gir retning for hva det interkommunale utviklingsselskapet skal arbeide med i kommende år. NYN skal fortsatt ha fokus på sine fire satsingsområder marin, maritim, reiseliv og TIFT (teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting). Men fokuset på resultatene innenfor satsingsområdene blir nå forsterket.

– For å få enda bedre dokumentasjon på resultatene som Ytre Namdal har oppnådd siden NYN ble etablert, jobbes det nå opp mot Telemarksforskning for å få gjennomført en såkalt 0-punktsanalyse. Dette vil gi oss mer eksakte tall på utviklingen, sier daglig leder Marit Dille.

MaritDIlle1
Daglig leder Marit Dille ser fram til å ta fatt på styrets bestilling om å skape et framtidig utviklingsmiljø som er tilpasset regionens ambisjoner etter at omstillingsprogrammet er slutt i 2015.

Iverksetter reiselivsplan
I høst sendte NYN forslaget til felles reiselivsstrateg for Ytre Namdal ut på høring. Etter at høringsresultatene ble gjennomgått tidligere i høst, har styret nå godkjent strategien «Et hav av opplevelser» som de anbefaler kommunene å vedta.

– Kommunene skal også formelt godkjenne Reiselivsstrategi for Ytre Namdal. Men for NYN starter arbeidet med å iverksette strategien og skape «Et hav av opplevelser» i regionen umiddelbart, sier Dille.

Renate Strand, som fram til nå har vært NYNs reiselivskoordinator, vil fra nyttår være tilknyttet utviklingsselskapet som reiselivsfaglig rådgiver.

Felles næringsplan for YN
Med en felles reiselivsstrategi på plass, har et enstemmig NYN-styre tatt initiativ til å få på plass en strategisk næringsplan for Ytre Namdal. Dette arbeidet vil i så fall avklare hvordan næringsarbeidet i Ytre Namdal kan organiseres når de ekstraordinære jobbskapingsmidlene tar slutt i 2015. Det forutsettes at kommunene tar sterkt eierskap en felles næringsplan. Kommunene må derfor gi klarsignal før arbeidet igangsettes.

– Jeg ser fram til å starte arbeidet med å skape et framtidig utviklingsmiljø som er tilpasset regionens ambisjoner. En regional næringsplan vil også bli sentral for NYNs arbeid fram mot utgangen av 2015, sier Dille.

NYN-styret planlegger for øvrig å besøke Ytre Helgeland, en tidligere omstillingsregion som i dag opplever sterk industrivekst, for å lære av satsingen de har gjort gjennom Sentrum næringshage og Petro NH.