Framtidstro og utfordringer i YN

Konferansen Namdal 2023 nylig viste at det er stor framtidstro i Ytre Namdal. I en egen spørreundersøkelse gjennomført av SpareBank 1 SMN svarte næringslivet i regionen at de tror på både befolkningsvekst og sysselsettingsvekst. 6 av 10 bedrifter tror de vil foreta mer enn 5 nyansettelser i løpet av de neste ti årene.Samtidig pekte de også på noen utfordringer. Det er en utfordring å rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse. Kunnskap på alle nivå er en viktig faktor for å ta vare på mulighetene. De som svarte på undersøkelsen, understreket kommunenes viktige rolle i næringsutvikling og tilrettelegging for bolyst. Men de er også i tvil om kommunestrukturen i Ytre Namdal er den riktige for å fremme vekst og utvikling.

Muligheter
Sjømatnæringen er en stor næring med gode framtidsutsikter. Norge er sentral som verdens nest største eksportør av sjømat. Ytre Namdal er sentral i norsk produksjon, to av de tre kommunene i Ytre Namdal er blant de største i landet. Fram mot 2050 ser man mulighet for en flerdobling av næringen. For at Ytre Namdal skal ta del i denne økte verdiskapingen er det viktig med samarbeid og god tilrettelegging mellom alle sentrale aktører.

Eli Arnstad, banksjef og samfunnskontakt i SpareBank 1 SMN.
Eli Arnstad, banksjef og samfunnskontakt i SpareBank 1 SMN.

Kunnskap og kompetanse
Det vil være stort behov for mange typer kunnskap fram mot 2023. For at man skal lykkes med det må man samarbeide med skoleverket om både grunnutdanning og etter- og videreutdanning. De videregående skolene må spille en nøkkelrolle med sine utdanningstilbud og sine muligheter for å være en regional pådriver. Med tanke på den verdiskaping som skjer på kysten av Nord-Trøndelag ville det ikke være unaturlig at HINT og andre høyskoler også skulle fatte interesse for å tilrettelegge for høyskoletilbud tilpasset regionens utfordringer.

Rekruttering og tilgang på arbeidskraft
Behovet for arbeidskraft vil bli stort fram mot 2023. Det viser bedriftenes prognoser på antatt behov for nyansettelser. Samtidig sier også flertallet av bedriftene at de i noen grad har utfordringer med å rekruttere og beholde medarbeidere med relevant kompetanse. Det er derfor et stort behov for å kunne formidle at man er en attraktiv arbeidsmarkedsregion for de som bor og de som kan tenke seg å flytte til regionen. Ytre Namdal må rekruttere flere utenfor egen region om man skal fylle behovet for arbeidskraft. Det dreier seg om tilgang til tilrettelagte boligmuligheter, infrastruktur, kultur- og fritidsaktiviteter i supplement til et bredt næringsliv. Kanskje skulle man også samarbeide om rekrutteringsordninger som man har hatt gode erfaringer med andre steder, et eget Intro Ytre Namdal, for å gi rom for erfaringer med rekruttering. Næringsutvikling i Ytre Namdal (NYN) har arbeidet med et eget rekrutteringsprosjekt mot IT-bransjen og har erfaring med hvordan dette kan tilrettelegges.

Beate Skillingstad, banksjef SpareBank 1 SMN i Ytre Namdal.
Beate Skillingstad, banksjef SpareBank 1 SMN i Ytre Namdal.

Kommunenes viktige rolle
I spørreundersøkelsen ble det spurt om kommunenes rolle. Det er stor enighet om at kommunene spiller en svært viktig rolle både i forhold til næringsutvikling og ved å bidra til bolyst. Boligbygging og tilgang på tomter var ett tema som ble berørt, Torger Reve trakk fram den mulighet man har for å legge til rette for at unge familier kjenner seg velkommen som en konkurransefordel for en attraktiv region.

Det var imidlertid et klart signal fra de som svarte at de var usikre på om dagens kommunestruktur fremmer utvikling. 6 av 10 mente at dagens kommunestruktur hemmet utvikling i regionen. Dette er nok et signal om at det viktige for regionen er at oppgaver og tiltak løses og iverksettes på en effektiv og god måte, uavhengig av hva kommunen heter.

Veien videre
Konferansen ga en god beskrivelse av muligheter. Det er opp til folket i Ytre Namdal å påvirke hvordan man kan ta mulighetene i bruk gjennom samarbeid og hardt arbeid. Vi er som bank opptatt av å være med og legge til rette for at regionen skal utvikle seg – dette er en framtidsregion på kysten!

Kronikken er skrevet av banksjef Beate Skillingstad, SpareBank 1 SMN i Ytre Namdal og banksjef og samfunnskontakt Eli Arnstadi SpareBank 1 SMN, og sto på trykk i Namdalsavisa tirsdag 8. oktober.