YN-kommunene klatrer med havbruksnæringa

Kystregionene i Trøndelag har ifølge NHOs Kommune-NM. Havbruksnæringen spiller en sentral rolle for positiv tilflytting og gunstig alders- og kompetansesammensetning i arbeidsstyrken. Ytre Namdal klatrer på tabellen.Kommune-NM 2013 er utarbeidet av VISTA analyse på vegne av NHO, og rangerer norske kommuner etter kriteriene arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet. De regionene som rangeres høyest er Osloregionen, Akershus Vest, Stavangerregionen, Bergensregionen, Ålesundsregionen og Trondheimsregionen.

Rapporten viser at storbyene som økonomiske sentre har stor betydning for utviklingen i sitt omland.

Samtidig viser tallene at havbruksnæringen er en viktig drivkraft for utviklingen langs kysten, ikke minst i Trøndelag. Havbruksregionene i Trøndelag, Ytre Namdal og Hitra/Frøya, har begge hatt meget positiv utvikling siden 2008.

Ytre Namdal, eller Kystgruppen som regionen kalles i rapporten, har klatret 13 plasser opp på rangeringen. Spesielt har Vikna kommune bidratt til løftet, selv om alle tre kommunene har forbedret sine rangeringer i forhold til landets øvrige kommuner. Vikna kommune har høy andel sysselsatte innenfor privat sektor, og et bredt og godt tilbud i forhold til rekreasjon. Kommunen har i perioden 2008-2012 hatt en god tilflytting og etablering av næringsvirksomhet. Gode flyforbindelser, daglig hurtigbåtanløp og en sterk havbruksnæring pekes på som de viktigste faktorene for den positive utviklingen i regionen.

Kystgruppen-kommunene Leka, Vikna og Nærøy havner i rapporten på 55. plass av 83 norske regioner. Mens områdene kompetanse (76. plass) og lokal bærekraft (65. plass) trekker YN-kommunene ned, rangeres de på 29. plass både når det gjelder arbeidsmarked og demografi. (Indeksen lokal bærekraft omfatter kommunenes inntekter, gjeldsbelastning, kjøpekraft og virkningen av eldrebølgen.)

Du finner også tallene på nett på www.nho.no/kommunekaringer/