I front for å bedre regelverk

Havbruksaktørene i Ytre Namdal har spilt en sentral rolle når Sjøfartsdirektoratet nå sender nytt regelverk for fartøyer under 24 meter ut på høring.Havbruksaktørene i Ytre Namdal har spilt en sentral rolle når Sjøfartsdirektoratet nå sender nytt regelverk for fartøyer under 24 meter ut på høring.

Det ytternamdalske bedriftskonsortiet bak forskningsprosjektet «Servicefartøy 2010» og andre relevante lokale aktører har gitt det statlige Sjøfartsdirektoratet viktige innspill for å endre gjeldende regelverk for fartøyer under 24 meter som benyttes til næring. Direktoratet har nå lagt det nye regelverket ut på høring, med frist 2. oktober, og i slutten av august skal de ytternamdalske aktørene samles for å gi sine endelige tilbakemeldinger.

Høringsbrevet fra Sjøfartsdirektoratet finner du her.

YN-innspill grunnlag for endring
Med SINTEF og Norges forskningsråd som samarbeidspartnere, innledet enkeltaktører fra verfts- og havbruksindustrien i Ytre Namdal i 2008 et forskningsprosjekt for å finne fram til framtidens servicefartøyer til oppdrettsnæringa. Prosjektet gjorde viktige funn, som ble meldt til direktoratet.

– De pekte på at gjeldende regelverk for arbeidsfartøy i havbruksnæringen ikke står i forhold til næringas utfordringer og behov. Til tross for at næringa har utviklet seg mot større oppdrettskonsesjoner og lokalisering i mer værharde farvann, har båtene som benyttes i hovedsak forblitt under 15 meter. Tilfeller av uheldige situasjoner som følge av tunge løft er klare signaler på at disse båtene ikke lenger er dimensjonert til å betjene havbruksnæringa sikkert og effektivt. Sjøfartsdirektoratet har tatt innspillet med i det videre arbeidet og har, blant annet, sett på kriterier som vil avstemme vinsjenes og kranenes kapasiteter opp mot fartøyenes størrelser og egenskaper, sier fungerende sjøfartsdirektør John Malvin Økland.

NYN er høringsinstans
NYN IKS er på vegne av næringsaktørene i Ytre Namdal en av høringsinstansene for forslaget til ny forskrift om bygging og tilsyn for mindre lasteskip. Prosjektkoordinator for marin og maritim sektor, Ragnar Sæternes, sitter også i en arbeidsgruppe opprettet av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

– I slutten av august inviterer vi de lokale aktørene til en gjennomgang og diskusjon rundt forslaget til nytt regelverk for bygging og tilsyn for mindre arbeidsbåter. Innspillene fra det lokale møtet tar jeg med til FHLs arbeidsgruppe, som gir samlet innspill fra havbruksnæringen til Sjøfartsdirektoratet, sier Sæternes.